Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Virkavaali, kriisityöntekijän virka, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys

PRIDno-2021-2312

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi kriisityöntekijän viran nro 16110072 ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys. Hakuaika päättyi 10.5.2021. Hakemuksia tuli 8, joista yksi hakija perui hakemuksensa ja yksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 tai Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) ja sosiaalihuoltolain 29 §:n mukainen riittävä kriisityön osaaminen.

Työaika on 38,25 t/vko ja KVTES:n 04SOS050 tehtäväkohtainen palkka on 2552,60 €/kk.

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja johtava sosiaalityöntekijä Piia Pihlajamäki haastattelivat hakijat nro 3, 7 ja 8.  

Haastattelijat ehdottavat, että kriisityöntekijän virkaan  nro 16110072  valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella sosionomi (AMK) Niina Kaijanniemi. Varalle ehdotetaan valittavaksi sairaanhoitaja (AMK) Riikka Ruohola.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää valita kriisityöntekijän virkaan nro 16110072 sosionomi (AMK) Niina Kaijanniemen ja varalle sairaanhoitaja (AMK) Riikka Ruoholan.

Työaika on 38,25 t/vko ja KVTES:n 04SOS050 tehtäväkohtainen palkka on 2552,60 €/kk.

Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

HR -yksikkö/ Rekry/ Hakijat, valittu, Sarastia Oy, Sisäiset palvelut / henkilöstösuunnittelija

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi