Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Virkavaali, sosiaalityöntekijän valinta, vammaispalvelut

PRIDno-2021-2297

Valmistelija

  • Sari Landvik, vammaispalveluiden päällikkö, sari.landvik@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut julkisella haulla haettavaksi sosiaalityöntekijän viran  nro 48375006 vakituisen jäädessä 50%:lle osa-aikaeläkkeelle. Ensimmäisenä sijoituspakkana on sosiaali-ja perhepalvelut/vammaispalvelutoimisto. Hakuaika päättyi 5.5.2021, johon mennessä virkaan tuli  3 hakemusta, joista kaksi täytti kelpoisuusehdot.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.  

Työaika on 37,75 h/vko (Kvtes liitteen 18 mukainen) ja hinnoittelukohdan 04SOS04A tehtäväkohtainen palkka on  3335,54 €/kk. 

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Tuija Lahtinen haastattelivat kelpoisuusehdot täyttäneet hakijat 1 ja 3. Hakija nro 1 perui myöhemmin hakemuksensa.

Haastattelijat esittävät, että sosiaalityöntekijän virkaan valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Tuovinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää, että sosiaalityöntekijän virkaan nro 48375006 valitaan yhteiskuntatieteen maisteri Heidi Tuovinen.

Työaika on 37,75 h/vko (Kvtes liitteen 18 mukainen) ja hinnoittelukohdan 04SOS04A tehtäväkohtainen palkka on  3335,54 €/kk. 

Ennen viran vastaanottamista valitun työntekijän on toimitettava terveydentilastaan hyväksytty lääkärintodistus sekä laissa (504/2002) edellytetty rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hakija, HR-yksikkö/Kuntarekry, henkilöstösuunnittelija/Porin perusturva, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi