Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Yksityisten perintäyhtiöiden käyttö lopetettava sote-maksujen perinnässä, valtuustoaloite, Raisa Ranta

PRIDno-2021-1409

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Raisa Ranta jätti kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Ulosottoon päätyy Suomessa vuosittain yli 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua. Maksut rasittavat erityisesti pienituloisia paljon palveluja käyttäviä ja maksukatosta huolimatta moni on joutunut talous- ja velkaongelmiin sote-maksujen vuoksi. Toisaalta moni jättää lääkärikäynnit ja hoitojaksot väliin taloudellisen tilanteensa vuoksi, eikä hakeudu ajoissa tarvitsemaansa hoitoon.

Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7. ja kuntien velvollisuus antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä korostuu. Maksuhuojennukset ovat ensisijainen toimi toimeentulotuen sijaan ja lain tavoitteena on, että asiakkaat eivät joudu turvautumaan toimeentulotukeen maksuista selvitäkseen. Uudistus on hyvä ja velvoittaa myös Porin kaupungin tuomaan oma-aloitteisesti ja nykyistä aktiivisemmin esiin mahdollisuutta hakea asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Näihin toimiin on ryhdyttävä viipymättä jo ennen uuden lain voimaantuloa.

Yksityisten perintäyhtiöiden käyttö asiakasmaksujen perinnässä lisää tarpeettomasti talousvaikeuksissa olevien ihmisten velkataakkaa.  Porin ei tule edistää perintäbisneksen kasvua ja voitontavoittelua vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten kustannuksella. Yksityisten perintäfirmojen käyttö Porin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perinnässä on lopetettava. Sen sijaan on otettava käyttöön toimintamalli, jossa selvitetään asiakkaan tilanne ja arvioidaan tarve maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen sekä tarvittaessa järjestämään perinnän voittoa tavoittelematta ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Esitän, että Porin kaupunki luopuu yksityisten perintäyhtiöiden käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perinnässä ja ryhtyy selvittämään myös muita keinoja, joilla ehkäistään sote-maksuista johtuvia maksuvaikeuksia.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Valtuutettu Raisa Ranta on jättänyt 22.3.2021 kaupunginvaltuustossa seuraavan aloitteen:

Ulosottoon päätyy Suomessa vuosittain yli 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua. Maksut rasittavat erityisesti pienituloisia paljon palveluja käyttäviä ja maksukatosta huolimatta moni on joutunut talous- ja velkaongelmiin sote-maksujen vuoksi. Toisaalta moni jättää lääkärikäynnit ja hoitojaksot väliin taloudellisen tilanteensa vuoksi, eikä hakeudu ajoissa tarvitsemaansa hoitoon.

Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7. ja kuntien velvollisuus antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä korostuu. Maksuhuojennukset ovat ensisijainen toimi toimeentulotuen sijaan ja lain tavoitteena on, että asiakkaat eivät joudu turvautumaan toimeentulotukeen maksuista selvitäkseen. Uudistus on hyvä ja velvoittaa myös Porin kaupungin tuomaan oma-aloitteisesti ja nykyistä aktiivisemmin esiin mahdollisuutta hakea asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Näihin toimiin on ryhdyttävä viipymättä jo ennen uuden lain voimaantuloa.

Yksityisten perintäyhtiöiden käyttö asiakasmaksujen perinnässä lisää tarpeettomasti talousvaikeuksissa olevien ihmisten velkataakkaa.  Porin ei tule edistää perintäbisneksen kasvua ja voitontavoittelua vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten kustannuksella. Yksityisten perintäfirmojen käyttö Porin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perinnässä on lopetettava. Sen sijaan on otettava käyttöön toimintamalli, jossa selvitetään asiakkaan tilanne ja arvioidaan tarve maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen sekä tarvittaessa järjestämään perinnän voittoa tavoittelematta ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Esitän, että Porin kaupunki luopuu yksityisten perintäyhtiöiden käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perinnässä ja ryhtyy selvittämään myös muita keinoja, joilla ehkäistään sote-maksuista johtuvia maksuvaikeuksia.”

Laskutuksesta otettujen tietojen perusteella perintään on siirretty vuositasolla 1800-4300 asiakasta ja laskuja keskimääräin vuositasolla 3000 – 11 000

Nykytilanteessa asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä Porin kaupungin laskutukseen, joka hoitaa myös perusturvan laskutuksen tai perusturvan palvelua tarjoaviin yksiköihin.  Kaupungin laskujen huomautusaika on 7 vrk. Tässä ajassa asiakkaan on esimerkiksi reklamoitava aiheettomasta laskusta. Lisäksi kaupunki sopii, tarpeen mukaan, asiakkaan kanssa maksujärjestelyistä, joita ovat laskun eräpäivän siirto tai maksusuunnitelma, jolla asiakas sitoutuu maksamaan laskun osissa. Maksujärjestelystä sopiminen aina edellyttää asiakkaan omaa yhteydenottoa. Eräpäivän siirtoa / maksusuunnitelmaa voi hakea myös kaupungin verkkosivuilla löytyvillä sähköisillä lomakkeilla.

Aloitteessa on tuotu esille, että ”asiakasmaksulaki uudistuu 1.7. ja kuntien velvollisuus antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä korostuu. Maksuhuojennukset ovat ensisijainen toimi toimeentulotuen sijaan ja lain tavoitteena on, että asiakkaat eivät joudu turvautumaan toimeentulotukeen maksuista selvitäkseen. Uudistus on hyvä ja velvoittaa myös Porin kaupungin tuomaan oma-aloitteisesti ja nykyistä aktiivisemmin esiin mahdollisuutta hakea asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Näihin toimiin on ryhdyttävä viipymättä jo ennen uuden lain voimaantuloa.”

Porin perusturvassa on valmisteltu asiakasmaksulain muutosta. Perusturva on ollut kaupunkien ja kuntien ryhmässä, jossa on käyty läpi tulevaa lakimuutosta sekä haettu parhaita mahdollisia toimintamalleja. Asiakasmaksulain muutos astuu voimaan 1.7.2021 ja maksukaton osalta 1.1.2022. Asiakasmaksulain muutoksen myötä tiedottamisen velvollisuus lisääntyy palveluprosessin eri vaiheissa, jolloin asiakkaalle tulee selkeästi tuoda esille yhteydenottotavat ja puhelinnumerot eri yhteydenotto syistä. Asiakkaalla pitää olla aina mahdollisuus kysyä laskun perusteista tai reklamoida laskusta sekä mahdollisuus hakea oikaisua tai asiamaksun alentamista ja perimättä jättämistä.

Asiakkaalle tulee tiedottaa, mitä asiakasmaksulain 11 § :n 1 3 momentissa säädetään asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tiedottaminen tulee tapahtua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi ajanvarauskirjeessä tai palvelutapahtuman yhteydessä. Tieto on annettava asiakkaalle henkilökohtaisesti kirjallisesti tai suullisesti. Jos tieto annetaan muulla tavalla kuin kirjallisesti, asiakkaalle on hänen pyynnöstään annettava tieto myös kirjallisesti. Tieto voidaan antaa myös asiakkaan yksilöivän sähköisen palvelun välityksellä. On suositeltavaa, että myös laskulla tiedotetaan asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä sekä annetaan verkko osoite ja puhelinnumero, joista asiakas saa lisätietoa. Perusturva valmistelee sähköistä lomaketta, jota kautta asiakas tai asiakkaan asioita hoitava voi tehdä hakemuksen sekä tietenkin asiakas voi soittaa tai asioida esim. perusturvan sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Perusturvalautakunnan kokoukseen 27.5.2021 esitettiin asiakasmaksulain pykälässä, että vaikka kunnalla on mahdollisuus laajentaa käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävän maksun kokonaisuutta niin esityksenä oli, että käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittävä maksua ei kuitenkaan peritä työttömien terveystarkastuksista ja psykososiaalisten palvelujen vastaanotoista sekä päihdelääkärin ja psykologin käynneistä. Tälläkin esityksellä perusturva haluaa välttää sitä, että asiakkaiden tilanne vaikeutuisi taloudellisesti.

Johtuen perintään siirrettyjen asiakkaiden ja laskujen suuresta määrästä aloitteessa mainittua toteutustapaa ei ole mahdollista toteuttaa nykyisillä työntekijä ja etenkin sosiaalityöntekijäresursseilla eikä kyseiseen asiaan ole tarkoituksenmukaista käyttää sosiaalityöntekijöiden työpanosta. Aktiivisuus ja vastuu asiasta on edelleen asiakkaalla. Asiakkaiden käyttämiä sähköisiä lomakkeita kehitetään sekä viestintää/tiedottamista laskuilla ja myös muilla tavoin.

Aloitteessa on esitetty, että Porin kaupunki luopuu yksityisten perintäyhtiöiden käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perinnässä sekä tarvittaessa järjestämään perinnän voittoa tavoittelematta ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja koskevista laskuista Intrumille tehtyihin perintätoimeksiantoihin lisätään vain Lain saatavien perinnästä 513/1999 § 10 mukaisia perintäkuluja:

Kuluttajasaatavan perintäkulujen enimmäismäärät

Kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa tässä momentissa mainituista perintätoimista vaatia seuraavat määrät:

1) kirjallisesta maksumuistutuksesta enintään 5 euroa;

2) 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta enintään:

a) 14 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa;

b) 24 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa;

c) 50 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa;

3) suoraan ulosottokelpoista saatavaa koskevasta 5 §:n mukaisesta maksuvaatimuksesta enintään 14 euroa;

4) puolet 2 tai 3 kohdassa mainitusta määrästä, jos kyse on samaa saatavaa koskevasta uudesta maksuvaatimuksesta;

5) 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta enintään 5 euroa, jos saatavaa perii perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain (411/2018) 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu perintätoiminnan harjoittaja; (1.6.2018/412)

6) velallisen pyynnöstä tehdystä maksuajan pidennyksestä enintään 5 euroa;

7) yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta maksusuunnitelmasta, joka on tehty kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, enintään:

a) 20 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa tai maksusuunnitelma käsittää enintään neljä maksuerää;

b) 30 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä maksuerää;

c) 50 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä maksuerää;

d) 20 euroa, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen.

Muusta kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta saa vaatia sen esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut. Kulut voidaan periä käytetystä muistuttamistavasta keskimäärin aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisina.

Velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut muita kuin 1 momentissa mainittuja tai siinä säädetyt enimmäismäärät ylittäviä kuluja. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista sekä ilmoitettava kulujen määrän olevan muutoin sovellettavia enimmäismääriä suurempi. Enimmäismääriä ei kuitenkaan saa ylittää, jos perittävänä on suoraan ulosottokelpoinen saatava.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ovat siis suoraan ulosottokelpoisia. Käytännössä perintäprosessi menee siten, että kun toimeksianto Intrumille tehdään, niin lähettävät yhden maksuvaatimuksen ennen. Tähän lisätään kulua siis 14 €. Jos asiakas tällöin sopii Intrumin kanssa maksusuunnitelman niin siitä ottavat 20 €. Yhteensä siis 34 €. Lisäksi laskulle lasketaan tietysti viivästyskorkoa Korkolain mukaan.

Mikäli Porin kaupunki hoitaisi esim. itse näiden maksujen perinnän niin saman verran olisi oikeus lisätä kuluja, joilla siis tarkoitus tietysti kattaa perinnästä aiheutuvat kustannukset.

Huomioiden edellä mainitut asiat niin Porin kaupunki ei näe järkevästi lopettaa yksityisen perintäyrityksen käyttöä, koska tilanne ei muuttuisi asiakkaiden kannalta. Lisäksi yksityisillä perintäfirmoilla on mahdollisuus nähdä laajemmin asiakkaan koko taloudellinen tilanne, koska he saavat laajemmin tiedot asiakkaiden taloudellisesta tilanteesta. Porin kaupungilla ei ole myöskään tarvittavia ohjelmistoja asiakkaan taloudellisen tilanteen seuraamiseen eikä myöskään tarvittavaa henkilökuntaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.