Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Ympärivuorokautisen hoidon asiakastyytyväisyys 2021

PRIDno-2021-2306

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa, että palvelujen laatua on seurattava järjestelmällisesti, luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen. Palveluntuottajan on kerättävä palautetta iäkkäiltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan/läheisiltään järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja iäkkäitä henkilöitä osallistavia palautejärjestelmiä käyttäen. Palvelun laatua on seurattava myös asiakkaiden toimintakykyä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevilla, luotettavilla ja vertailukelpoisilla palvelujen laadun mittareilla.

Porin perusturvan iäkkäidenpalvelut ovat laatineet yhteistyössä tehostetun palveluasumisen palveluntuottajien kanssa yhteisen asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselymittaristot vuonna 2014.  Palveluntuottajien kanssa on sovittu, että asiakas- ja omaistyytyväiskyselyt toteutetaan vuosittain helmi-maaliskuussa ja käydään tulokset yhteisesti lävitse ja sekä toimitetaan perusturvalautakunnalle tiedoksi.

Kyselyyn vastasi maaliskuussa 2021 yhteensä 447 iäkästä ja 428 omaista. Kyselyssä oli 26 kysymystä liittyen mm. asumiseen, henkilökuntaan, ruokailuun, palvelun sisältöön, lääkehuoltoon ja lääkäripalveluihin, ulkoiluun.

Tulokset käydään kaikissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä yhdessä henkilökunnan kanssa lävitse.

Kysymykseen, että palvelu vastaa odotuksia asiakkaat ovat vastanneet julkisissa yksiköissä 90 % ja omaiset 93 %, kun taas ostopalvelupaikossa asiakkaiden vastaus on 94 % ja omaisten 91 %.

Kysymykseen että minun on hyvä asua ja olla, asiakkaat ovat vastanneet julkisissa yksiköissä 94 % ja omaiset 93 %. Ostopalvelupaikoissa asiakkaat ovat vastanneet 97% ja omaiset 91 %.

Julkisen yksikön asiakkaista 86 % voisi suositella yksikköä läheisilleen/ystävilleen kun taas ostopalvelupaikoissa 78 % voisi suositella yksikköä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tehdyn asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyiden perusteella Porin yhteistoiminta-alueella asuvat ikäihmiset saavat hyvää hoitoa niin julkisissa kuin ostopalvelupaikoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Iäkkäiden palveluiden palvelualue/perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.