Perusturvalautakunta, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Täyttölupapyyntö, lakimiehen virka, 25710002, Porin perusturva

PRIDno-2020-4460

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan lakimies on irtisanoutunut virastaan 3.8.2020 alkaen. Pyydetään täyttölupaa ulkoisena hakuna.

Lakimies vastaa Porin perusturvan toimialaan kuuluvista juridisista asiantuntijatehtävistä. Tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan liittyvien lainopillisten asioiden valmistelu ja neuvona. Tehtäviin kuuluvat myös muut hallintoon, sopimusoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen tutkinto,  sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä kunnallishallinnon tuntemus. Virassa edellytetään kykyä vastuulliseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, halua tehtävien kehittämiseen, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin ja palkka 1.8.20 alkaen on 4610,97€/kk ja työaika on toimistotyöaika.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää lakimiehen viran, 25710002, täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asia osalta heti kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat