Perusturvalautakunta, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Virkavaali, Terveyskeskuslääkäri ehkäisy-ja äitiysneuvolaan 53041019

PRIDno-2020-4495

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluissa on ollut haettavana terveyskeskuslääkärin virka 53041019 ehkäisy- ja äitiysneuvolaan. Hakuaika päättyi 29.6.2020, johon mennessä virkaan tuli 1 hakemus. Hakija täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakijayhteenveto oheismateriaalina. Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri, joka on suorittanut yleislääketieteen erityiskoulutuksen tai joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä tai erikoislääkäri/erikoislääkärin oikeudet omaava terveyskeskuslääkäri ja Valviran ammatinharjoituslupa.

Alueylilääkäri Leena Lipsanen on haastatellut 5.8.2020 hakijan, Elina Pelttarin ja esittää häntä koulutuksen, pätevyyden ja työkokemuksen perusteella valittavaksi ehkäisy- ja äitiysneuvolan terveyskeskuslääkärin virkaan 53041019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Valitaan Elina Pelttari toistaiseksi voimassa olevaan ehkäisy- ja äitiysneuvolan terveyskeskuslääkärin virkaan 53041019. Viran kustannuspaikka on 14120503, (Terveys- ja hyvinvointipalvelujen lääkärit). Palkkaus ja työaika paikallisen terveyskeskuslääkärisopimuksen mukainen: 4983,18 €/kk, Hinnoittelu L1TK5200.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Lääkärintodistuksen puuttuessa vaali on ehdollinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Sarastia, henkilöstösuunnittelija

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat