Perusturvalautakunta, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Virkavaali, osastonlääkäri 38000010

PRIDno-2020-4494

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluissa on ollut haettavana osastonlääkärin virka, 38000010. Hakuaika päättyi 15.6.2020, johon mennessä virkaan tuli 1 hakemus. Hakija täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakijayhteenveto oheismateriaalina. Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääketieteen lisensiaatti.

Sairaalapalveluiden ylilääkäri Heidi Luotolahti-Pitkäranta on haastatellut 18.6.2020 hakijan, Margarita Rehen ja esittää häntä koulutuksen, pätevyyden, työkokemuksen perusteella valittavaksi osastonlääkärin virkaan 38000010.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Valitaan Margarita Rehe toistaiseksi voimassa olevaan osastonlääkärin virkaan 38000010. Viran kustannuspaikka on 14120703 (Kun ja sai lääkärit). Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen: 5452,33 €/kk, Hinnoittelu L3SL3000.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Lääkärintodistuksen puuttuessa vaali on ehdollinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Sarastia, henkilöstösuunnittelija

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat