Perusturvalautakunta, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Virkavaali, sosiaaliohjaajan virka, lastensuojelu

PRIDno-2020-4175

Valmistelija

  • Leila Linnainmaa, lastensuojelun päällikkö, leila.linnainmaa@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi sosiaaliohjaajan viran ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu. Hakuaika päättyi 27.5.2020.  Hakemuksia tuli 21.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2016) 8 §:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus. Hakija nro 13 ei täytä viran kelpoisuusvaatimuksia.

Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa ja johtava sosiaalityöntekijä Liisa Hannula ovat haastatelleet hakijat nro 1, 14, 15 ja 19.

Haastattelijat esittävät, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella sosiaaliohjaajan virkaan valitaan sosionomi (AMK) Tanja Matikka ja varalle sosionomi (AMK) Hanna-Mari Mikkola.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää valita sosiaaliohjaajan virkaan nro 48337010 sosionomi (AMK) Tanja Matikan ja varalle sosionomi (AMK) Hanna-Mari Mikkolan.

Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2527,33 €/kk. Työaika on 36,25 t/vko.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR-yksikkö/Rekry, hakijat, valittu henkilö, lastensuojelutoimisto/päällikkö, perusturvakeskus/henkilöstösuunnittelija, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat