Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Hinnankorotusesitys, Kuurojen palvelusäätiö sr

PRIDno-2020-4996

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kuurojen Palvelusäätiö sr on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 19.8.2020 päivätyn kirjeen palveluhintojen tarkistamisesta 1.1.2021 alkaen.

Kuurojen Palvelusäätiö Palvelukeskus Sampolassa palveluasumisen hinta on ollut 80,20 €/vrk/henkilö ja työtoiminta 66,76 €/vrk/henkilö. Palvelukeskus Salmelassa palveluasumisen hinta on ollut 127,71 €/vrk/henkilö.

Kuurojen Palvelusäätiö esittää Palvelukeskus Sampolan palveluasumisen hinnaksi 82,20 €/vrk/henkilö (korotus 2,5 %) ja työtoiminnan hinnaksi 68,43 €/vrk/henkilö (korotus 2,5 %) ja Palvelukeskus Salmelan palveluasumisen hinnaksi 130,90 €/vrk/henkilö (korotus 2,5 %).

Porin perusturvan vammaispalveluilla on tällä hetkellä palveluntarvetta palvelukeskus Sampolassa ja palvelukeskus Salmelassa. 

Linjauksen mukaan hinnankorotukset ovat olleet enintään 1 % vuodessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Kuurojen palvelusäätiö sr:n 1 %:n hinnankorotuksen 1.1.2021 alkaen. Korotuksen jälkeen Palvelukeskus Sampolan palveluasumisen hinta on 81,00 €/vrk/hlö ja työtoiminnan hinta on 67,43 €/vrk/hlö, Palvelukeskus Salmelan palveluasumisen hinta on 128,99 €/vrk/hlö ja Palvelukeskus Åvikin palveluasumisen hinta on 122,10 €/vrk/hlö ja ateriat 16,16 €/vrk/hlö.  Hinnankorotus koskee vain suorahankintaa. Palvelusetelillä tai mahdollisesti kilpailutuksen jälkeinen hinta on perusturvalautakunnan päätöksen mukainen.

 

 

 

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kuurojen palvelusäätiö sr, Perusturvan laskutus ja vammaispalvelut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi