Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hinnantarkastusesitys, Ruskatalojen palveluyhdistys

PRIDno-2020-6681

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Ruskatalojen palveluyhdistys ry on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 15.12.2020 päivätyn kirjeen Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n palveluhintojen tarkistamisesta 1.7.2021 alkaen.

Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.12.2018 hyväksynyt tehostetun palveluasumisen kiinteäksi hoitovuorokauden hinnaksi 115 euroa ajalle 1.7.2019-30.6.2021. Hinta sisältää ateriapalvelun. Hintaa voidaan tarkistaa ennen ensimmäisen optiokauden alkua. Hinnantarkistus on pyydettävä kirjallisesti kuusi (6) kuukautta ennen optiokauden alkamista. Porin perusturvalautakunta päätti kokouksessaa 29.10.2020 ottaa optiot käyttöön ikäihmisteten tehostetussa palveluasumisessa ajalla 1.7.2021-30.6.2023.

Ruskatalojen palveluyhdistys ry esittää hoitopäivän hinnaksi 1.7.2021 alkaen 130 euroa (alv 0%). Esitetty 130 euron hoitovuorokauden hinta perustuu Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n mukaan työvoimakustannusten (mm. palkankorotukset ja henkilöstömitoitus sekä välillisen ja välittömän työn kautta lisääntyneet kustannukset), sekä hoitotarvikkeiden hinnannousuun että elintarvikekustannusten aiheuttamaan nousuun.

Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen pohjana olevassa sääntökirjassa todetaan, että tilaaja tekee päätöksen joko hyväksyä tai hylätä palveluntuottajan esittämän hinnanmuutosvaatimuksen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n 1 %:n hinnankorotuksen 1.7.2021 alkaen. Korotuksen jälkeen Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n hoitovuorokauden hinta on 116,15 euroa. Hinta sisältää ateriapalvelun.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Ruskatalojen palveluyhdistys, ostolaskut/perusturva

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi