Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Investointimäärärahan muutos vuodelle 2021

PRIDno-2021-298

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan vuoden 2020 investointisuunnitelmassa on varattu irtaimiston investointeihin 823 000 euroa. Pääpaino irtaimiston investoinneissa on IT-järjestelmät ja näihin varattiin 623 000 euroa.

IT-järjestelmien investoinneista tehdään yhdessä 2M-it:n kanssa suunnitelma ja tiedot tähän suunnitelmaan saadaan etenkin TietoEvry:ltä, jonka asiakas- ja potilastietojärjestelmiä Porin perusturva käyttää.

Vuodelle 2020 investointimäärärahaa varattiin sosiaali Effican kantamuutokseen (250 000 euroa) , jonka alkuperäinen toteutus aikataulu oli syksy 2020. Toteutuksen aikataulu siirtyi kuitenkin keväälle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuonna 2020 käyttämättä jääneet sosiaaliEffican kantamuutokseen varatut investointimäärärahat 250 000 euroa lisätään perusturvan vuoden 2021 talousarvioon.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.