Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kotiinvietävien aterioiden kilpailuttaminen

PRIDno-2021-256

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Kotiin toimitettu ateriapalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelun tukipalvelua (sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 19). Arkipäivisin (ma-pe) ateriat toimitetaan asiakkaille lämpimänä palveluliikelaitoksen valmistamana ja viikonlopun (la-su, sekä arkipyhinä) ateriat toimitetaan asiakkaille jäähdytettyinä ulkopuolisen toimijan tuottamana, joka on kilpailutettu. Kuljetukset on erikseen kilpailutettu. Kyseessä olevien sopimusten voimassaolo optio mukaan luettuna on päättymässä ja kilpailutus on toteutettava heti alkuvuodesta.

Kilpailutuksen yhteydessä on syytä päättää siitä, että tuotetaanko ateriat nykyisin voimassa olevalla konseptilla vai siirrytäänkö malliin, jossa asiakkaille toimitetaan ateriat cook&chill (kypsennys ja jäähdytysmenetelmä) ruoanvalmistusmenetelmän mukaisesti. Valtakunnallisen ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä selvityksen mukaan useimmissa kunnissa on siirrytty cook&chill  ruoanvalmistusmenetelmään  aterioiden lämpötilojen hallinnan, kuljetuskestävyyden parantamisen ja kuljetuskustannusten pienentämisen vuoksi. Ikäihmiselle on tärkeää myös vapaus lämmittää ja syödä ruoka haluamanaan ajankohtana. Lämpimien aterioiden kuljetuksissa aterian lämpötilat laskevat ja aterioiden rakenne heikkenee. Usein asiakkaat eivät syö ateriaa heti vaan saattavat lämmittää sitä myöhemmin. Cook&chill toimintamallilla aterioiden laatu paranee. Muistisairaitten asiakkaiden kohdalla kotihoidon käynnit pyritään sijoittamaan asiakkaan ateriointi ajankohtaan, että voidaan avustaa aterian lämmittämisessä ja valvoa, että ateria tulee syötyä.

Ateria- ja kuljetuspalvelu kilpailutetaan vain Porin kaupungin alueelle. Merikarvian kunta ja Ulvilan kaupunki järjestävät ateriapalvelut itsenäisesti, eivätkä osallistu tähän kilpailutukseen. Kilpailuttamisesitystä on valmisteltu yhdessä vanhuspalveluiden, perusturvan ateriapalveluiden asiantuntijan kanssa ja Porin palveluliikelaitoksen kanssa. Valmistelijat ovat päätyneet ehdotukseen, jonka mukaan kilpailutus toteutettaisiin cook&chill ruoanvalmismenetelmän mukaisesti laadullisten sekä kustannustekijöiden vuoksi. 

Sopimuskausi on suunniteltu alkamaan 1.6.2021 ja se on voimassa kolme (3) vuotta sekä optiovuodet 1+1. Hankittava palvelu käsittää aterioiden valmistuksen ja kuljetuksen palveluntuottajan valmistuskeittiöstä kotiateria-asiakkaiden kotiin. Ruoka-annokset toimitetaan asiakkaille yksi (1) tai kaksi (2) kertaa viikossa. Hankittavat ateriat sisältävät pääruuan lisäksi kasvislisäkkeen ja jälkiruoan.

Palvelukuvauksen laatimishetkellä ateriapalvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä on noin 300.  Sopimuskauden aikana asiakasmäärät voivat muuttua. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti iäkkäitä yksin asuvia vanhuksia tai pariskuntia, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut.

Palvelun keskeisin tavoite on asiakkaan hyvä ravitsemustila, joka tukee ja mahdollistaa asiakkaan kotona asumista. Perusruokavalion tulee olla ikäihmisten ravitsemussuositusten mukaista, myös erityisruokavaliot ja tehostettu ruokavalio tulee olla tilattavissa. Palvelukuvauksessa kuvataan ateria- ja kuljetuspalveluiden suunnitteluun, tuottamiseen, kehittämiseen sekä laadunvalvontaan ja raportointiin liittyvät asiat.

Aterioiden toimittaminen aloitettaisiin kesäkuussa 2021. Porin perusturva tarjoaa edelleen myös palveluseteli vaihtoehtoa ateriapalvelun järjestämiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vanhuspalveluiden kotiin vietävien aterioiden ja kuljetuspalveluiden kilpailuttamisen tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen esittämällä tavalla siten, että sopimuskausi on voimassa kolme (3) vuotta sekä optiovuodet 1+1. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja perusturvan lakimiehen tekemään tarvittavat tekniset korjaukset tarjouspyyntöön perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen.

Päätös

  Esittelijä muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kilpailutuksen asiakirjoihin lisätään maininta Merikarvian ja Ulvilan mukaan tulemisesta optiona sopimuskaudella. Muuten päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hankintapalvelut/Porin kaupunki, lakimies/Porin perusturva

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi