Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Lyhytaikaishoidon tilojen vuokrasopimus

PRIDno-2021-248

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9.2019 edellyttää omistajana Sampolan Palvelukeskus Oy:ltä, että tämä teettää julkisista hankinnoista annetun lain edellyttämällä tavalla ulkopuolisella asiantuntijataholla selvityksen Himmelin korjaustarpeista kustannusarvioineen ja kiireellisyysaikatauluineen 31.12.2019 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa asettaa työryhmän valmistelemaan ehdotuksen Himmelin tulevasta käytöstä. Loppuraportti jätettiin kaupunginhallitukselle 8.6.2020. Suunnittelutyö on edennyt loppuraportin mukaisesti ja tulevaisuudessa Himmelistä rakentuu Sote- ja gero -keskus. Vanhuspalveluissa painopistettä siirretään tuottavuusohjelman strategian mukaisesti ennaltaehkäiseviin kotiin annettaviin palveluihin.

Porin perusturva irtisanoi Palvelukeskus Himmelin vuokrasopimuksen kokouksessaan 17.12.2020. Himmelin nykyinen vuokrasopimus oli toistaiseksi voimassa oleva ja siinä on 6 kuukauden irtisanomisaika, jonka jälkeen perusturva ei enää maksa tiloista vuokraa. Jatkossa Himmelin tehostetun palveluasumisen asiakkaille järjestetään hoivapalvelut perusturvan omiin ja ostopalveluyksiköihin heidän toiveidensa mukaisesti. Kotihoitoon nykyisiä asiakkaita ei siirretä.

Porin perusturva on yhteistyössä teknisen toimialan kanssa kartoittanut lyhytaikaistoiminnoille tiloja. Uudet tilat löytyivät Kolitieltä. Viereisellä tontilla sijaitsee Porin perusturvan lastensuojeluyksikkö, jonka vuokrasopimuksessa noudatetaan samoja ehtoja kuin esitetyssä vuokrasopimuksessa. Lyhytaikaishoidolla tuetaan kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaita. Vuokrattavaan 30-paikkaiseen lyhytaikaisyksikköön tulee henkilöstö Himmelistä ja tukipalvelut kohteeseen tulevat Porin palveluliikelaitokselta.

Esitettävä tilavuokrasopimus on ns. pääomavuokrasopimus, jossa tilat vuokrataan pääomavuokralla. Vuokrasopimuksen lisäksi Porin kaupungin tulee kilpailuttaa kohteeseen kiinteistöpalvelut ja kiinteistönhoito. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan tilavuokran suuruus on 15994,66 euroa vuodessa alv 0% ja se sidotaan elinkustannusindeksiin. Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.6.2021 ja kestää 1.6.2031 saakka. Vuokran päälle tulee kiinteistön ylläpitokustannukset noin 4,5 €/m2/kk. Kustannukset on huomioitu Porin perusturvan budjetissa. Irtaimisto siirtyy pääosin Himmelistä. Vuokrasopimuksessa on ns. Sote-pykälä, jolla sopimus voidaan irtisanoa tulevan hyvinvointialueen toimesta ennenaikaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lyhytaikaistoiminnoille vuokrataan tilat OP-rahoitus Oy:ltä liitteen vuokrasopimusluonnoksen mukaan. Tekninen toimialajohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Esittelijä muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Vuokranantajana on OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto, ei OP-rahoitus Oy.

Tekstissä on kuukausivuokra (15 994,66 euroa/kk, alv 0), muuttunut virheellisesti vuosivuokraksi.

Muuten päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, Tekninen toimiala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi