Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Virkavaali, kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, lastensuojelu

PRIDno-2021-196

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu.  Hakuaika päättyi 31.12.2020.  Hakemuksia tuli viisi, joista kolme hakijaa täyttävät viran kelpoisuusehdot.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2016) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Sosiaalityöntekijä tehtäväkohtainen palkka on 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75 t/vko.

Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa sekä johtavat sosiaalityöntekijät Liisa Hannula ja Mira Lahdenranta ovat haastatelleet kelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää valita sosiaalityöntekijän virkaan nro 48368008 YTM Annukka Palvalinin ja virkaan nro 67220010 YTM Mattus Kostamon.

Varalle valitaan YTM Marika Nevala.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Lisätietojen antaja: lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa p. 044 701 6147

Päätös

Esittelijä muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Esitetään, että virkaan nro 48368008 valitaan YTM Annukka Palvalinin ja virka nro 67220010 julistetaan uudelleen haettavaksi.

Tiedoksi

Valitut, hakijat, lastensuojelutoimisto, perusturvakeskus/sisäiset palvelut, Sarastia

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi