Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Virkavaali osastonhoitaja 37912012, kirurginen kuntoutusosasto T6 ja varahenkilöstö

PRIDno-2021-269

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluissa on ollut haettavana osastonhoitajan virka 37912012, Kirurginen kuntoutusosasto T6 (kp 14120724) ja varahenkilöstö (14120702). Hakuaika päättyi 7.12.2020 klo 15, johon mennessä virkaan tuli 14 hakemusta. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, tai aikaisempi opistotason tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon, sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.  Hakijoista 12 täytti kelpoisuusehdot.

Osastonhoitajan KVTES:n hinnoittelukohdan 030HOI020 tehtäväkohtainen palkka on 3007,48 €/kk. Työaika on yleistyöaika.

Haastatteluun kutsuttiin hakijat nro 2, 4, 5, 8 ja 10. Kutsutut nro 5 ja nro 10 eivät ottaneet haastattelukutsua vastaan vaan peruivat hakemuksensa. Sairaalan ylilääkäri Mirva Matikka ja hoitotyön suunnittelija Kristiina Aallanto haastattelivat 7.1.2021 Tuija Jullenmaan, 12.1.2021 Marika Merosen ja 15.1.2021 Nina Hakalan.  Haastattelijat esittävät, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella osastonhoitajan virkaan valitaan   Marika Meronen. Varalle esitetään valittavaksi Tuija Jullenmaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Valitaan osastonhoitajan virkaan 37912012 Marika Meronen. Osastonhoitajan KVTES:n hinnoittelukohdan 030HOI020 tehtäväkohtainen palkka on 3007,48 €/kk. Työaika on yleistyöaika. Valitaan varalle Tuija Jullenmaa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalvelut/hoitotyön suunnittelija, Rekrypalvelut, Sarastia, Perusturva/henkilöstösuunnittelija 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi