Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano

PRIDno-2020-6306

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä HR-yksikkö ovat valmistelleet vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa tarvittaessa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.12.2020. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Tämä koskee myös niitä kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Asian esittelyssä tulee tuoda esiin merkittävimmät muutokset, joita käyttösuunnitelmaan on tehty lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen. Kunkin valtuustoon nähden sitovan erän tulee olla eurolleen valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään toimintayksikkötasolla tileittäin. Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuun 2021 aikana.

Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen on sivistystoimialan määrärahoihin tehty seuraavat muutokset:

- Ohjaamo-toiminnan jatkamiseksi sivistystoimialan toimintana 200 000 euroa jokaiselle suunnitelmavuodelle.

- Joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi 1.1.-6.6.2021 välisenä aikana perusopetuslain mukaisten matkojen leimauskorvauksen korotukseen 250 000 euroa

Kumottu seuraavat sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen sisältyneet karsinnat ja lisätty tarvittavat määrärahat:

Perusopetus

- Tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista 8/2021 alkaen. (100 000 euroa)

- Tuntikehyksen 4% karsinta 8/2021 alkaen. (541 000 euroa)

- Koulukohtaisen käyttörahan 15%:n karsinta 1/2021 alkaen. (228 000 euroa)

- Koulunkäynninohjaajien määrän 32%:n karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021. (338 200 euroa)

- Iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €:lla 8/2021 alkaen. (50 000 euroa)

Lukiokoulutus

- Tuntikehyksen 7%:n karsinta 8/2021 alkaen. (172 000 euroa)

- Koulukohtaisen käyttörahan 15%:n karsinta 1/2021 alkaen. (14 000 euroa)

Sivistävä koulutus

- Kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia. (15 100 euroa)

- Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta. (6 000 euroa)

- Taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta. (1 100 euroa)

Varhaiskasvatus

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto. Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi. (275 000 euroa)

- Avoimien päiväkotien sulkeminen, 8 työntekijää. (280 000 euroa)

- Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen. (25 000 euroa)

- Kotihoidon tuen kuntalisän poisto. (570 000 euroa)

Kulttuuriyksikkö

- Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilausmuseoiksi" 1.8.2021 alkaen. (50 000 euroa)

- Lisätty 65 000 euroa kulttuuriyksikölle kirjaston henkilöstömenoihin jokaiselle suunnitelmavuodelle.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö

- Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt. (41 000 euroa)

Tilannekuva-kohdasta poistettu seuraava kappale perusopetuksen alta:

- Pienissä kouluissa on haasteita järjestää opetus normien ja nykytarpeiden tasolla. Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain syyskuun 20. päivä. Jos koulun oppilaiden määrä on alle 50 kahtena peräkkäisenä tarkastuspäivänä, koulun toiminta lopetetaan lukuvuoden viimeisenä päivänä. Jos koulu sijaitsee varhaiskasvatusyksikön välittömässä läheisyydessä, päätetään erikseen mahdollisuudesta yhdistää varhaiskasvatus ja luokkien 1-2 toiminta samaan rakennukseen.

Top 11-prosessi:

Perusopetus

Pitkän aikavälin tavoite 1 muutettu muotoon:

Pitkän aikavälin tavoite 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy 

Toimenpide: Vahvistetaan mielenterveystaitoja, varmistetaan riittävä henkilöstöresurssi ja osaaminen, valmistellaan Porilaisten lasten ja nuorten turvataidot -suunnitelma osaksi Intopolku-sivustoa.

Mittari 1. Kouluterveyskyselyn kiusaamisen liittyvät tunnusluvut/paraneva kehitystrendi.

Mittari 2. Koulujen lukuvuosisuunnitelmiin sisältyvän tilasto-osion koulukiusaamistapausten määrä / laskeva trendi.

Mittari 3. Koulupsykologien htv suhteutettuna oppilasmäärään.

Mittari 4. Turvataidot-suunnitelma on valmis.

Vastuuhenkilö: toimialajohtaja

Sivistystoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka vuonna 2021 on -108.717.923 euroa. Yksiköittäin määrärahat ovat seuraavat: Yhteiset palvelut -yksikkö -4.866.332 euroa, Opetusyksikkö -61.812.292 euroa, Varhaiskasvatusyksikkö -34.678.964 euroa, Kulttuuriyksikkö -7.715.287 euroa  sekä Liikunta- ja nuorisoyksikkö 354.952 euroa. Sivistystoimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Ensimmäisillä sivuilla ovat koko toimialan määrärahat tileittäin. Tämän jälkeen ovat yksikköjen alaisten toimintayksiköiden määrärahat tileittäin seuraavasti:

Yhteiset palvelut -yksikkö: Sivistystoimen hallinto

Opetusyksikkö: Perusopetus, Lukiokoulutus, Sivistävä koulutus

Varhaiskasvatusyksikkö: Varhaiskasvatuksen yhteiset, Päiväkotihoito, Perhepäivähoito, Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuriyksikkö: Kirjastopalvelut, Kulttuuripalvelut

Liikunta- ja nuorisoyksikkö: Nuorisopalvelut, Liikuntapalvelut, Ohjaamopalvelut

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimialan talousarvion toimintayksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2020. Perusturvan osalta valtuustoon nähden sitova erä on toimintakulut. Talousyksikön käyttösuunnitelmien laadintaohjeiden mukaisesti toimialojen tulee tässä vaiheessa tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä taloussuunnitelmaa. Ohjeen mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuun 2021 aikana. Käyttösuunnitelmat tulee esittää lautakunnille tileittäin toimintayksikkötasolla.

Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen perusturvan talousarvioon on tehty seuraavat muutokset:

  • lisätty 200 000 euroa viiden perhetyöntekijän palkkaamiseksi kouluihin (jokaiselle suunnitelmavuodelle)
  • lisätty 50 000 euroa Pihlavan asukastuvan toiminnan jatkamiseen (jokaiselle suunnitelmavuodelle)
  • lisätty 200 000 euroa Lavian Kotiranta I toiminnan jatkamiseen

Lisäksi lisätty KH:n käyttöön merkittyä tuottavuusohjelman määrärahaa jokaiselle suunnitelmavuodelle seuraavasti:

  • vammaispalveluiden kotiin vietävien palvelujen vahvistaminen 200 000 euroa
  • lastensuojelun moniammatilliset koulutukset vaikuttavista menetelmistä ja verkkoauttaminen 100 000 euroa
  • henkilöstökokonaisuus 200 000 euroa

 

Perusturvan sisällä on tehty muutoksia alkuperäisen talousarvioehtouksen jälkeen organisaatio ja kustannuspaikka rakenteeseen. Muutoksista on taulukko liitteenä ja lisäksi vertailun vuoksi vuoden 2020 rakenne.   

Porin perusturva on pyytänyt Merikarvian kunnalta ja Ulvilan kaupungilta lausunnot perusturvalautakunnan hyväksymästä talousarviosta ja palvelulupauksista. Merikarvian kunta ja Ulvilan kaupunki ovat antaneet lausunnot, jotka on käyty läpi ja niiden sisältö otetaan huomioon yhteistyöneuvotteluissa jatkossa.

Taloudellinen lähtökohta vuodelle 2021 on erittäin haastava, koska ennakoitu kustannusten nousuvara on hyvin pieni, kun verrataan vuoden 2021 käyttösuunnitelmaa ja vuoden 2020 ennustetta koko perusturvan osalta. Talouden kehitykseen ja määrärahojen riittävyyteen vuoden 2020 kohdalta vaikutetaan controller-toiminnolla sekä tuottavuusohjelmalla.

Perusturvan vuoden 2021 määrärahoihin tulee muutoksia tuottavuusohjelman ja Satasote hankkeiden kautta. Tuottavuusohjelman määrärahat on merkitty talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön. Perusturva tekee perustellut esitykset kaupunginhallitukselle määrärahan vapauttamisesta toimialan käyttöön tuottavuusohjelman johtajan esityksillä. Satasote hankkeet ovat eriytetty omaksi kokonaisuudekseen ja perusturva kerryttää omarahoitusosuuksia työajan kohdentamisella hankkeisiin.

Lisäksi tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä perusturvan käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että perusturvajohtaja voisi tarvittaessa päättää näistä muutoksista.

Asiakasmaksuihin koskevat muutokset

Käyttösuunnitelma vaihteessa esitetään myös kaksi muutosta asiakasmaksuihin 1.1.2021: asiakasmaksun poistaminen kotisaattohoitopotilailta sekä suunterveydenhuollossa vuoden 2021 alusta 70 ja yli-vuotiaiden suun tarkastukset ovat maksuttomia. Taloudellinen vaikutus on 0,02 M€, joka on huomioitu käyttösuunnitelmassa.

Lakimuutokset

Perusturvan talousarviota laadittaessa ei ole huomioitu asiakasmaksulain muutosta. Asiakasmaksulain muutos hyväksyttiin 30.12.2020 ja lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Lakimuutokset laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Lisäksi asiakasmaksulain muutoksen myötä maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja. Perusturva laatii selvityksen perusturvalautakunnalle kevään 2021 aikana asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksista toimintaan ja talouteen sekä vuoden 2021 määrärahojen riittävyyteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Lautakunta päättää hyväksyä laaditun käyttötaloussuunnitelman sekä antaa perusturvajohtajalle oikeuden päättää tarvittaessa käyttösuunnitelmamuutoksista perusturvan sisällä tilien ja kustannuspaikkojen välillä.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.