Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Yksityisten palveluntuottajien suojainten korvaaminen

PRIDno-2021-241

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19 –epidemian torjunnassa 1.4. – 31.12.2020 välisenä aikana syntyneitä ylimääräisiä, kasvomaskien ja suojakäsineiden käytöstä syntyneitä kustannuksia. Kustannuksia on tähän mennessä kompensoitu jakamalla yksityisille palveluntuottajille maksutta Huoltovarmuuskeskukselta saatuja suojaimia. Tässä päätöksessä tarkoitetaan laskua vastaan maksettavaa kompensaatiota, joka perustuu Porin perusturvan hyväksymiin perusteisiin ja laskentakaavaan.

Perusteiden osalta Porin perusturva ilmoittaa, että kompensaatiota maksetaan yksityisille palveluntuottajille, joilta perusturva on edellä mainittuna aikana ostanut ikäihmisten ja vammaisten tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja sekä psykososiaalisin ja lastensuojelullisin perustein ostettavia palveluasumisen asukaspaikkoja.

Kompensaatiota maksetaan niille edellä mainituille yksityisille palveluntuottajille, joilta perusturva on saanut tämän päätöksen perusteluissa esitettävän laskentakaavan ja perusteiden mukaisen laskun 28.2.2021 mennessä. Muilla perusteilla aikaisemmin lähetettyjä laskuja (esim. testauskulut) ei hyväksytä, eikä laskuja, jotka eivät perustu tähän päätökseen ja sen liitteenä olevaan laskentakaavaan (Liite 1).  

31.12.2020 jälkeistä aikaa koskevia ja COVID19 –epidemian suojavarusteisiin liittyviä päätöksiä tehdään aikaisintaan perusturvalautakunnan huhtikuussa 2021 pidettävässä kokouksessa.  

Perustelut ja laskentakaava

Sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut, että yksityisille palveluntuottajille kompensoidaan COVID19 –epidemian aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia (Kuntainfo 19/2020, Liite 2).

Porin perusturva on käyttänyt ylimääräisten kustannusten laskennassa kaavaa, joka perustuu ylimääräisten kasvomaskien ja suojakäsineiden käyttömäärään ja niiden keskimääräiseen kappalehintaan huhti-joulukuussa vuonna 2020. Käyttömäärässä on huomioitu vähennyksenä Huoltovarmuuskeskuksen jakamat maksuttomat suojaimet. Ylimääräinen kulutus on näin ollen huomioitu laskentakaavassa ”4 kasvomaskia ja suojakäsineparia/työntekijä/työvuoroja kuukaudessa” mukaan.  Keskimääräinen kappalehinta perustuu Satasairaalan logistiikan antamaan selvitykseen. Kasvomaskien keskihinta on selvityksen mukaan 0,25 €/kpl ja suojakäsineiden 0,12 €/pari. Edellä mainittuihin hintoihin on lisätty 10% kompensoimaan Satasairaalan logistiikan suurehkoihin ostomääriin liittyvää (laskennallista) hinnanalennusta. Kasvomaskien ja suojakäsineiden keskimääräiseksi kappalehinnaksi tulee tuolloin yhteensä 0,41 €. Kompensaatioiden taloudellinen vaikutus on n. 0,2 M€.

Laskentakaava:

Porin kaupungin asukaspaikkojen määrä * hoitajamitoitus * 4 * 22 * 9 * 0,41 €

Kaavassa käytetyt yksiköt:

4 = suojaimien kappalemäärä yhteensä (4 kasvomaskia ja 4 paria suojakäsineitä)

22 = työntekijän keskimääräisten työvuorojen määrä/kk

9 = kuukausien määrä (huhti-joulukuu)

0,41€ = kasvomaskien ja suojakäsineiden keskimääräinen kappalehinta yhteensä

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Hyväksytään, että Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19 –epidemian torjunnassa 1.4. – 31.12.2020 välisenä aikana ylimääräisiä, kasvomaskien ja suojakäsineiden käytöstä syntyneitä kustannuksia edellä esitettyjen perusteiden ja laskentakaavan mukaisesti.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Mirva Heino, intressijäävi

Kokouskäsittely

Mirva Heino poistui pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta (klo 18.38-18.39)

Tiedoksi

Yksityiset palveluntuottajat (ikäihmisten ja vammaisten tehostetun palveluasuminen sekä psykososiaalisin ja lastensuojelullisin perustein ostettavien palveluasumisen tuottajat)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi