Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Hinnankorotusesitys Diakonpalvelut Oy

PRIDno-2020-2732

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 29.4.2019 päivätyn kirjeen vammaispalvelulain mukaisesti sijoitetun asiakkaan palveluhintojen tarkistamisesta 1.7.2020 alkaen.

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön Palvelukoti Honkalan hoitopäivän hinta on ollut 148,93 (alv 0 %) €/vrk/henkilö.

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö esittää Palvelukoti Honkalan hoitopäivän hinnaksi 152,13 (alv 0 %) €/vrk/henkilö 1.7.2020 alkaen. Ateriapäivän osuus hoitopäivän hinnasta 1.7.2020 on 18 €/vrk/henkilö. Esitetty 3,9 %:n korotusesitys perustuu Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön mukaan ansiotasoindeksin mukaiseen korotukseen, jota Porin perusturva on käyttänyt palvelusetelin arvon korotuksissa keväällä 2020. Vammaispalveluiden päällikkö on ollut yhteydessä hinnankorotusesityksen laatijaan tarkemmasta hinnankorotuksen perusteesta ja keskustelussa palveluntuottaja ilmoitti korotusesitykseksi yhden prosentin.

Porin perusturvalautakunta on linjannut, että hinnankorotuksissa noudatetaan pääsääntöisesti 1 %:n hinnankorotusta jos korotusperusteista ei ole sovittu sopimuksessa.

Porin perusturvan vammaispalveluilla on tällä hetkellä Palvelukoti Honkalassa vähäinen määrä asiakkaita.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön Palvelukoti Honkalalle 1 %:n hinnankorotuksen 1.7.2020 alkaen, jolloin hoitopäivän hinta 150,42 €/vrk/henkilö.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Diakonpalvelut Oy/Aku Keltto, vammaispalvelut/perusturva, laskutus/perusturva

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi