Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kotihoidon pysäköintitunnistusjärjestelmän käyttöönotto Porin kaupungissa, valtuustoaloite, Simo Korpela ja Irma Roininen

PRIDno-2020-2548

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Simo Korpela ja Irma Roininen jättivät kaupunginvaltuuston 27.4.2020 kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kotihoidon asiakasmäärät ja kotiin tuotavien palveluiden määrä kasvaa entistä nopeammin. Vastaavasti kotihoidon henkilöstöä on monin paikoin lisätty. Kotihoidossa tapahtuneen kasvun myötä myös kotihoidon työntekijöillä ja vastaavilla työntekijäryhmillä pysäköintiongelmat ovat yleistyneet. Matka-ajat asiakkaan luota toiselle on usein suunniteltu tiukoiksi, eikä parkkipaikan etsimiseen ole aikaa. Pysäköintipaikan etsiminen vaikuttaa usein käytettävissä olevaan hoitoaikaan. 

Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 tieliikennelain (729/2018) muutoksen (HE 109/2019 vp/ LiVM 2/2020), jossa säädetään kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen myöntämisestä. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kotiin tuotavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoamalla työntekijöille parempia pysäköintimahdollisuuksia. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Uudistus jättää kunnille kuitenkin harkintavallan siinä, ottaako kunta kyseisen pysäköintitunnuksen kunnassa käyttöön vai ei. 

Tieliikennelain muutoksen myötä uudessa tieliikennelain 39 a §:ssä säädetään kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen käytöstä sekä uudessa 190 a §:ssä tunnuksen myöntämisestä.  Lakiuudistuksessa mahdollistetaan, että kunta voi myöntää kotihoidon pysäköintitunnuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan asiakkaan kotona suoritettavaa kotihoitoa varten. Pysäköintitunnus myönnetään tarkoitettua palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle. Pysäköintitunnuksen voivat saada yhtenäisin ehdoin sekä yksityiset toimijat että julkiset toimijat, niiden yhtiö- tai hallintomalleista riippumatta, silloin kun ne toteuttavat kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Tunnusta ei myönnettäisi sellaiseen palveluun, joka ei ole kunnan järjestämisvastuun piirissä. Lain esitöiden mukaan kunnan harkintavaltaan kuuluu yksittäistapauksessa sen arvioiminen, mikä tehtävä on sellainen 190 a §:n 1 momentin piiriin kuuluva tehtävä, johon kotihoidon pysäköintitunnus myönnettäisiin. 

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttö rajautuisi kunnan katutilaan, jossa on osoitettu olevan tarve kotihoidon erityiselle pysäköintijärjestelylle. Pysäköintitunnus ei oikeuttaisi pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan maastossa, maantiellä tai yksityistiellä. Myöskään kiinteistön pihassa pysäköinti ei olisi sallittua pysäköintitunnusta käyttäen, jos piha ei ole tietä. Pysäköintimahdollisuuksista kiinteistöillä tulisi edelleen sopia kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa. 

Tällä valtuustoaloitteella ehdotetaan, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi Porissa otetaan käyttöön kotihoidon pysäköintitunnusjärjestelmä siten kuin tunnuksesta säädetään 9.4.2020 hyväksytyssä tieliikennelain uudessa 39 a §:ssä sekä tunnuksen myöntämisestä 190 a §:ssä (HE 109/2019 vp/ LiVM 2/2020)."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa Simo Korpela ja Irma Roininen ehdottavat, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi Porissa otetaan käyttöön kotihoidon pysäköintitunnusjärjestelmä siten kuin tunnuksesta säädetään 9.4.2020 hyväksytyssä tieliikennelain uudessa 39 a §:ssä sekä tunnusten myöntämisestä 190 ja §:ssä (HE 1092019 vp LIVM 2/2020).

Kotihoidon työntekijöiltä menee Porin keskustan alueella aikaa auton maksuttoman ja/tai aikarajallisen pysäköintipaikan hakemisessa. Tähän kuluu ajoittain paljon aikaa ja erityisesti aikarajallinen pysäköinti voi aiheuttaa kiirettä asiakaskäyntiin sekä lisätä stressiä sen takia.    Keskustan alueen kotihoidon työntekijöille on hankittu kaupungin pysäköintilupia. Pysäköinti on ollut haasteellista myös sijaisten kohdalla, koska pysäköintilupa on autokohtainen eikä lupaa ole mahdollista saada lyhyiden sijaisuuksien ajaksi.

Uusi tieliikennelaki mahdollistaa kotihoidon henkilöstölle aikarajoittamattoman ja maksuttoman pysäköinnin pysäköintipaikoilla kunnan katuverkolla. Kotihoidon pysäköintiin tarvitaan kunnan myöntämä pysäköintitunnus. Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttö rajautuisi kunnan katutilaan, jossa on osoitettu olevan tarve kotihoidon erityiselle pysäköintijärjestelylle. Pysäköintitunnus ei oikeuttaisi pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan maastossa, maantiellä tai yksityistiellä. Myöskään kiinteistön pihassa pysäköinti ei olisi sallittua pysäköintitunnusta käyttäen, jos piha ei ole tietä. Pysäköintimahdollisuuksista kiinteistöillä tulisi edelleen sopia kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa.

Valtuusto aloite on kannatettava ja sujuvoittaa kotihoidon henkilöstön liikkumista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Peruturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle Simo Korpelan ja Irma Roinisen aloitteeseen edellä olevan vastauksen.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/ Tarja Koskela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.