Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Kuntalaisaloite koskien Uimahallin maksut, Toimeentulotukea saavissa talouksissa asuville, mahdollisuus käydä uimassa ilmaiseksi ja Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuu

PRIDno-2020-1240

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kuntalaisaloite uimahallin maksuihin liittyen on saapunut Porin kaupungille 4.3. Samassa kirjelmässä on huomio vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden taksan lainmukaistamiseen ja liian suurten omavastuuosuuksien perimiseen. 

Uimahallin maksuihin esitetään että uimahallin verkkosivuille (www) pitäisi laittaa tieto siitä että sairauspäivärahaa saavat pääsevät alennetulla maksulla. Lisäksi esitetään että vastaava alennus myönnettäisiin Meri-Porin uimahallissa ja maa-uimalassa. Kolmantena esitetään että vastaava alennus myönnettäisiin samansuuruisena myös kaikille niille porilaisille jotka asuvat toimeentulotukea saavissa talouksissa. Ja neljäntenä asiana esitetään että köyhimmillekin talouksille tarjotaan mahdollisuus käydä uimahalleissa ilmaiseksi esimerkiksi kerran viikossa.  

Sivistyslautakunta on määrittänyt tietyt ryhmät, jotka ovat uimahallin alennetun maksun piirissä. Siellä ei ole päätöstä, että sairauspäivärahan saaminen oikeuttaisi alennukseen. Siten uimahallin verkkosivuille ei voida laittaa tietoa, sillä oikeutta alennukseen ei ole. Meri-Porin uimahallissa sekä maauimalassa on käytössä samat alennuskäytännöt kuin keskustan uimahallissa. 

Sivistystoimialan kuraattoreilla on käytössä uimalippuja, joita he voivat oman harkintansa mukaan jakaa oppilaille, joille voisi olla hyötyä ja tarvetta tämän tyyppisestä liikunnasta. Lisäksi sivistyspuolella on käytössä kiitelty nuorisopassi, mihin pystytään kohdentamaan tarpeen mukaan etuja samoin perustein, kuin kuraattorit arvioivat tarvetta.

Porin perusturvassa on sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelun vastuualueella myönnetty jo vuosien ajan uimalippuja asiakkaille. Keskimäärin noin 500 lippua vuosittain. Vuonna 2019 esimerkiksi lippuja jaettiin lastensuojleun asiakaslapsille ja nuorille, tänä vuonna lippuja on jälleen varattujaettavaksi. Aikuissosiaalityön vastuualueella on toimeentulotukityössä kiinnitetty ja kiinnitetään vastaisuudessakin huomiota harrastuskuluihin ja suhtaudutaan siinä harkinnan osalta myötämielisesti uimahallin kohtuukäyttöön. Lisäksi aikuissosiaalityön vastuualue on nyt avannut keskustelut uimahallin suuntaan ja köyhimpienkin talouksien uimahallikäyntien maksuttomuutta selvitetään. Jatkossa myös aikuissosiaalityön vastuualueelta voitaisiin myöntää lastensuojelun tavoin lippuja asiakkaille yksilölliseen harkintaan perustuen. 

Porin perusturvan vammaispalveluissa kuljetuspalvelun omavastuuosuudet määräytyvät linja-autoliikenteen kilometritaksan mukaisesti. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista §6 mukaan Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Porin perusturvan vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kilpailutus on käynnissä ja syksyllä asiakkaille käyttöön tulee taksikortti. Tämän jälkeen kaikki kuljetuspalveluasiakkaat maksavat matkastaan heti matkan jälkeen vain omavastuuosuuden, eikä asiakkaiden tarvitse enää toimittaa kuitteja vammaispalvelutoimistoon. Samassa yhteydessä määritellään matkojen omavastuut voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta antaa oheisen lausunnon asiasta aloitteen tekijälle sekä sivistystoimialalle.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, sivistystoimiala/ Liikunta ja nuorisoyksikön päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.