Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Lääkäreiden ostopalvelusopimuksen optiovuosien käyttöönotto

PRIDno-2020-3153

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvalautakunta on päätöksellään 28.11.2018 §242 valinnut palveluntuottajat ja solminut palveluntuottajien kanssa puitesopimukset koskien lääkäripalveluiden hankintaa, joka sisältää seuraavat osat:

Osa 1. terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskuslääkäri -palvelut
Osa 2. sairaalapalveluiden osastonlääkäri -palvelut
Osa 3. terveyskeskushammaslääkäri –palvelut

Terveyskeskushammaslääkäri –palveluiden osalta tilaajina ovat myös Säkylän kunta, Euran kunta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä.

Sopimuskausi on tarjouspyynnön mukaisesti voimassa sopimuskauden 1.1.2019 –31.12.2020 ja lisäksi on optiomahdollisuus (1+1 vuotta). Mahdollisten optioiden käytöstä ja kestosta tilaaja päättää ennen edeltävän sopimuskauden päättymistä ja ilmoittaa siitä palveluntuottajalle. Mikäli optiot otetaan käyttöön, sopimuksen ehdot pätevät sellaisenaan myös niihin.

Kilpailutuksen käynnistäminen tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista. Esitetään käyttöönotettavaksi Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskuslääkäri-, sairaalapalveluiden osastonlääkäri- ja terveyskeskushammaslääkäri –palveluiden hankinnan optiot (1+1) vuosille 1.1.2021 – 31.12.2022 voimassa olevan sopimuksen ja muiden ehtojen mukaisesti.

Sopimuksia on 11 kpl. Liitteenä yksi sopimus esimerkkinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää ottaa molemmat optiovuodet (1+1) käyttöön Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskuslääkäri-, sairaalapalveluiden osastonlääkäri- ja terveyskeskushammaslääkäri –palveluiden hankinnassa ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Toimeksi hankintapalvelut, palveluntuottajat, Anna-Liisa Koivisto, Milla Waltenberg, Euran kunta, Säkylän kunta, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi