Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirjan hyväksyminen

PRIDno-2020-3032

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Palvelusetelin käyttöönotto omaishoidon vapaiden järjestämisessä lisää omaishoitajan valinnan mahdollisuuksia vapaapäivien toteuttamisessa. Palveluseteli on asiakaslähtöinen tapata tarjota palvelua. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan ja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun tuottamisesta. Kunta hyväksyy palveluntuottajat sekä valvoo hyvän laadun toteutumista. Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja omaishoitajan vapaan ajalle sisältää palvelusetelillä hankittavan lyhytaikaishoidon palvelukuvauksen, palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Osa kriteereistä on palvelusetelilaissa tai muissa laeissa määriteltyjä kriteereitä ja osa kriteereistä on kunnan määritelmiä mm. laatuun, toiminnan sisältöön, tiloihin liittyviä kriteereitä. Sääntökirja on kokonaisuus, jossa on huomioitu kaikkien järjestelmässä toimivien näkökulmat. Palveluntuottajien  on täytettävä sekä lakisääteiset että sääntökirjassa esitetyt kriteerit ja laatuvaatimukset.

Perusturvalautakunta hyväksyi 27.2.2020 §36 kaiken ikäisten omaishoidon tuen toimintaohjeen ja myöntämisperusteet . Toimintaohjeessa omaishoitaja voi valita omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien käyttötavaksi tilapäisen hoito asiakkaalle soveltuvassa asumispalveluyksikössä, perhehoidon, toimeksiantosopimuksella järjestetty sijaishoidon, päivätoiminnan  tai  palvelusetelillä järjestetyn  lyhytaikaishoidon. Hoidettavan hoidon järjestämisestä hoitajan loman aikana sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Hyväksytyn toimintaohjeen mukaan asiakas voi ostaa palvelusetelillä lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon niissä yksityisissä laitoksissa tai palveluasumisyksiköissä, jotka Porin perusturva on hyväksynyt palveluntuottajiksi. Palvelusetelin arvo on 90 €/vapaapäivä (= 270 €/kuukaudessa). Palvelusetelillä järjestetystä vapaapäivästä omaishoitaja maksaa omavastuuna palvelusetelin arvon ylittävän osuuden. Jos palvelusetelin saldoa jää käyttämättä, voi omaishoitaja käyttää ne myöhempien vapaapäivien järjestämiseen puolen vuoden aikana. Omaishoidon palveluohjaaja ohjaa omaishoitajaa palvelusetelin käyttöön liittyvissä asioissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Hyväksytään lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja omaishoitajan vapaan ajalle.

Valtuutetaan palvelujohtajat  Pirjo Rehula ja  Mari Levonen tekemään vähäisiä muutoksia sääntökirjaan.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Vanhuspalveluiden päällikkö/ Pirjo Mäkilä, Vammaispalveluiden päällikkö/ Sari Merimaa

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi