Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Perusturvan talousarviomuutos vuodelle 2020

PRIDno-2020-1936

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

MÄÄRÄRAHAN YLITYSPYYNTÖ, KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET VUODELLE 2020

MÄÄRÄRAHAN YLITYSPYYNTÖ

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 162 hyväksynyt vuoden 2020 käyttötalousarvion perusturvalautakunnalle    292 362 000 euroa.

Porin perusturva on laatinut loppuvuoden 2020 ennusteen maaliskuun taloustietojen perusteella. Lisäksi ennusteen tekemisessä on käytetty hyväksi pidemmän aikavälin talouden kehityksen perusturvan toimia-alueilla ja myös olennaiset muutokset toiminnassa esimerkiksi koskien asiakasmäärien muutoksia 2016-2019.

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden kohdalla ylitystä tulee lastensuojelusta ja vammaispalveluista.

Vammaispalveluiden kohdalla ylitysennuste 3,7 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset asumispalveluissa, laitosasumisessa, omaishoidossa ja henkilökohtaisessa avussa.

Lastensuojeluiden kohdalla ylitysennuste 1,5 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset asumispalveluissa, perhehoidossa ja tukiperheissä.

 

Terveys- ja sairaalapalvelut

Terveys ja sairaalapalveluiden kohdalla ylitystä tulee kaikilta alueilta.

Terveys- ja sairaalapalvelujen yhteisten palveluiden sekä avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palveluiden ylitysennuste 2,7 M€. Syynä kustannusten nousuun on palvelujen saatavuuden turvaaminen joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä. Laboratorio- ja röntgenkustannukset ovat nousseet, koska sieltä ostetaan suoraan erilaisia tutkimuksia. Hoitotarvikkeiden kustannuksia nostaa hoitotarvikejakelussa diabeetikkojen määrän nousu.

Psykososiaalisten palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,4 M€. Syynä kustannusten nousu johtuen asumisen ostopalveluiden kilpailuttamisesta sekä lääkekustannusten nousu. 

Suunterveydenhuollon palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,6 M€. Syynä tulo odotuksen tiputus realistiselle tasolle, lisäksi palvelujen saatavuus turvataan joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä ja saatavien poistot kasvavat.

Sairaalapalveluiden ja akuuttikotikeskuksen kohdalla ylitysennuste 0,9 M€. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on esimerkiksi useista vuodenvaihteen pyhistä aiheutuneista sijaiskuluista ja erilliskorvauksista.

 

Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden kohdalla ylitystä tulee kotihoidosta ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on esimerkiksi useista vuodenvaihteen pyhistä aiheutuneista sijaiskuluista ja erilliskorvauksista.

Kotihoidon kohdalla ylitysennuste 1,8 M€. Syynä kotihoidossa omaishoitajien määrän kasvu ja henkilöstökustannusten.

Ympärivuorokautisen hoidon kohdalla ylitysennuste 3,0 M€. Syynä ympärivuokautisessa hoidossa on asiakasmäärän lisäys ja kustannusten nousu ostopalveluissa sekä ihmisten perhehoidon kustannusten nousu.

Talous- ja hallintopalveluiden kohdalla ennusteen mukaan tulot ylittyvät 2,7 M€, jolloin oman toiminnan 14120 nettoylitysennuste on 11,9 milj euroa.

 

Terveydenhuollon ostopalvelut (14122)

Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2020 on nousuvaraa edellisestä vuodesta 1,71 % (2,0 M€) ja tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon Satasairaalalle varattu määräraha pitäisi riittää vuoden 2020 osalta. Kuitenkin lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuodelle 2020 loppuvuoden palvelukäytön perusteella ja lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä.

 

KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Koronan taloudelliset vaikutukset on arvioitu 15.4.2020 tietojen perusteella niin että on laskettu taloudellinen vaikutus per kuukausi ja tässä kohdin on arvioitu kolmen kuukauden vaikutus vuodelle 2020.

Koronan taloudelliset vaikutukset Porin perusturvaan ovat esimerkiksi:

- asiakasmaksutulojen vähentyminen

- hoito/käyntisuman jälkikäteispurku eri palvelualueilla

- hoito- ja lääketarvikkeiden käytön lisäys

- henkilöstön työvaate ja suojatarvike sekä puhtauspalvelujen kulujen kasvu

- kotiin annettavien hoitojen kasvu riskiryhmäläisille (esim. haavahoidot, laboratorionäytteenotot ja fysioterapeutit)

- etätyövälineiden hankinta eri työntekijäryhmille

- sairauspoissaolojen kasvu johtuen hoitohenkilökunnan tiukoista poissaolo-ohjeista (esimerkiksi pienestäkin flussan oireesta on jäätävä kotiin)

- täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kasvu sekä taloudellisen avustamisen menojen kasvu

Edellä mainittujen asioiden taloudellinen vaikutus kuukausitasolla on tämän hetkisten tietojen perusteella 1,5 M€, jolloin taloudellinen vaikutus kolmen kuukauden ajalta olisi 4,4 M€ euroa.

Perusturvan menoihin kohdistuvaa nousupainetta erikoissairaanhoidossa ei ole vielä pystytty arvioimaan vaan tässä kohdin odotetaan Satasairaalan raporttia koronan taloudellisista vaikutuksista.

TUOTTAVUUSOHJELMA

Porin perusturvassa on laadittu tuottavuusohjelma yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 147 päättänyt:

- hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,

- edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja

- edellyttää, että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä.

Porin perusturvan johtoryhmä yhdessä tuottavuusohjelman projektiryhmien kanssa ovat valmistelleet tuottavuusohjelman eteenpäin viemisen vuoden 2020 puolella huomioiden korona tilanteen vaikutukset. Koronasta johtuen tuottavuusohjelman eteenpäin viemisessä on käytetty entistä enemmän suunnitelmallisuutta ja niin että Porin perusturvan ja kaupungin organisaatio pystyy selviytymään poikkeuksellisesta tilanteesta. Porin perusturvan organisaatiossa on vahva halu kehittää asioita eteenpäin tuottavuusohjelman mukaisesti ja tästä johtuen tuottavuusohjelmasta on seuraavat asiat toteuttavaksi vuoden 2020 puolella:

- Vammaispalvelut: asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin kohdalla lastenasumisen kohdalla.

- Lastensuojelu: yhteistyö muiden sektoreiden kanssa voidaan tukea tietojärjestelmillä ja etäpalveluilla, jotka mahdollistavat ennaltaehkäisevän palvelun ja asiakkaiden määrä alenisi lastensuojelussa. 0,1 M€

- Vanhuspalvelut: kotihoidon lisääminen yöajaksi, jolloin kotihoito palvelee asiakkaita 24/7 ja tämä mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen. 0,4 M€

- Terveys- ja sairaalapalvelut: päivystys asioissa konsultaatio palveluiden kehittäminen yhdessä Satasairaalan kanssa, panostetaan etänä tehtävään hoitoon (esimerkiksi omaolo-palvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut) ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi asiakasvirtojen mittaaminen, joka yhdistetään tiedolla johtamisen malliin. 0,1 M€

- Digitalisaatio: ammattilaisten työkalujen päivittäminen vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja digitalisaatio läpileikkaa palvelualueet sekä toiminnanohjausjärjestelmä asumisen palveluihin. 0,2 M€

- Tiedolla johtaminen: rakennetaan tiedolla johtamisen mallia, jossa yhdistetään toiminnan, henkilöstön ja talouden luvut yhteen. Kaksi ensimmäistä osa-aluetta, joita viedään eteenpäin vuoden 2020 aikana ovat toiminnan tietojen raportoinnin vakiointi ja esimiesten kouluttaminen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tiedolla johtamisen mallissa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa mahdollisuuksia. 0,1 M€

- Henkilöstö: työhyvinvoinnin kehittämisen projektipäällikkö, esimiesten ja työntekijöiden valmennukset/koulutukset, työhyvinvointiagentit esimiesten tueksi ja lisäpanostus työterveydenhuoltoon yksilö- ja työyhteisötyöhön muutostilanteessa. 0,2 M€

Tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset olisivat yhteensä 1,0 M€.

Yhteenvetona määrärahan ylityspyyntö on 11,9 M€  ja tuottavuusohjelmasta johtuvat talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€. Koronan taloudelliset vaikutukset 3 kuukauden ajalta 4,4 M€, mutta koronasta johtuviin määrärahan ylityspyyntö tehdään myöhemmin toteuman mukaan. 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020: määrärahan ylityspyyntönä 11,9 M€ ja  tuottavuusohjelmasta johtuvat talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Asian esittely ja aiempi käsittely käyvät ilmi historiatiedoista.

Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.4.2020 ja esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle perusturvan talousarvion muutosta vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Perusturvalautakunnan päätösehdotus kaupunginhallitukselle:

Perusturvalautakunta esittää, että kaupunginhallitus päättäisi esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksen 2020 määrärahaylityspyyntönä 11,9 m€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvana talousarviomuutoksena 1,0 m€, eli  yhteensä 12,9 m€.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänin 9 – 2 palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 16.52.

Keskustelun kuluessa Satu Hatanpää esitti Arja Laulaisen, Mari Kaunistolan ja Juha Kantolan kannattamana, että asia palautetaan perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Erno Välimäki vastusti asian palauttamista. 

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 9 - 2 asia päätettiin palauttaa perusturvalle uudelleen valmisteltavaksi. 

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 18%

    Erno Välimäki, Raisa Ranta

  • Ei 9 kpl 82%

    Tommi Salokangas, Esa Wahlman, Satu Hatanpää, Juha Kantola, Mari Kaunistola, Anne Liinamaa, Diana Bergroth-Lampinen, Arja Laulainen, Petri Huru

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

MÄÄRÄRAHAN YLITYSPYYNTÖ, KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET VUODELLE 2020

Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.4.2020 ja esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle perusturvan talousarvion muutosta vuodelle 2020. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5.2020 ja päätti palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Määräraha ylitykset ja lisäselvitykset määrärahan ylityspyynnön tueksi:

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden kohdalla ylitystä tulee lastensuojelusta ja vammaispalveluista.

Vammaispalveluiden lisämäärärahan tarve ja peruste: 

Vammaispalveluiden kohdalla ylitysennuste 3,7 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset asumispalveluissa, laitosasumisessa, omaishoidossa ja henkilökohtaisessa avussa.

Henkilökohtainen avun kohdalla asiakasmäärä on kasvanut 2,4 % (2019/3: 418 asiakasta ja 2020/3: 428 asiakasta). Lisäksi kuluja on tullut mm. siitä enemmän, kun asiakkaat ovat siirtyneet yksityisen palveluntuottajan käyttäjäksi, kun henkilökohtainen apu ei ole enää toteutunut työnantajamallilla. Aikavälillä 03/19-03/20 on myös henkilökohtaisen avun saajia, joille on myös pitänyt nostaa tuntimääriä ja tarjota myös yöaikaista apua (esim. ALS-asiakkaita) sekä siirtää kaikki tunnit työnantajamallista ostopalveluun.

 Kehitysvammaisten asumiseen ja laitoshoidon ostopalveluihin on uusia asiakkaita siirtynyt alkuvuoden aikana 16 asiakasta, joista pääosa on siirtynyt palveluihin kotoa ja syynä hoidollisuuden lisääntymisen takia. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa on purettu lasten laitoshoitoa ja lapsia on siirretty uuteen asumisyksikköön. Kunnalta laskutettava hinta vaihtelee asiakkailta perittävien maksujen mukaan. Vuorokausi hinta korkeimmillaan yksikössä n. 314€ + mahdollisesti vierihoito 190€/ työvuoro.

Työ- ja päivätoiminnassa vuoden 2019 aikana 12 uudelle asiakkaalle palvelu on toteutettu ostopalveluina pääosin koulunsa päättäneille tai muista yksiköistä siirtyneille. Toimintapäivän hinnat vaihtelevat välillä 74 – 236 € sekä lisäksi maksetaan kuljetukset. Vuonna 2020 koulunsa päättävien osalta tarkka tilanne tiedetään juhannuksen jälkeen ja arvio asiakkaiden määrän kasvusta on noin 10 asiakasta, joista osa voidaan sijoittaa omiin yksiköihin. 

Syksyn 2019 Valviran Vammaispalveluissa tehdyn ohjaus- ja arviointikäynnin perusteella kahdessa asumispalveluyksikössä on lisätty henkilökuntaa niin, että mitoitus on vähintään 0,7-0,8. Koko vuoden kustannus on n.0,2 M€ ja vuodelle 2020 kustannuslisäys n. 0,1 M€, johon ei ole varauduttu talousarviossa.

Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020 asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin lasten asumisen kohdalla. Lisäksi jokaisen uuden asiakkaan kohdalla kartoitetaan huolellisesti palveluiden tarve ja palvelut pyritään toteuttamaan avohuollon palveluilla mm. uudenlaisilla toimintamalleilla. 
Työ- ja päivätoiminnassa uusien asiakkaiden sekä mahdollisesti vanhojen kohdalla kartoitetaan henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuus omaan mieleiseen harrastetoimintaan.

 

Lastensuojelun lisämäärärahan tarve ja peruste: 

Lastensuojeluiden kohdalla ylitysennuste 1,5 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset laitoshoidon ostopalveluissa, perhehoidossa ja tukiperheissä.
Vuoden 2019 aikana on tehty vahvistettuja huostaanottoja 36 lasta ja vuoden 2020 aikana on tehty vahvistettuja huostaanottoja 13 lasta. Laitoshoidon ostopalveluiden käyttöä on lisännyt 1.2.2019 lastensuojelulaitos Kotolan toiminnan lopettaminen. Laitoshoidon lisäksi perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan edelleen perheille, joille kotiin tehtävä perhekuntoutus ei riitä vaan ovat tarvinneet ympärivuorokautista perhekuntoutusta. Oma perhekuntoutus Kotola joutui lopettamaan toimintansa 1.2.2019. Uusi, vuokrattava lastensuojelulaitos ja neljä perheasuntoa valmistuu tavoitteen mukaan lokakuussa 2020 ja tämä vähentää ostopalveluiden käyttöä.  Perhekuntoutuksen ostopalveluvuorokausihintojen vaihtelu on välillä 522 - 700 €/vrk/perhe.

Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: 
Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020: Yhteistyö muiden sektoreiden kanssa, jota tuetaan tietojärjestelmillä ja etäpalveluilla sekä vaikuttavien menetelmien käyttöönotto peruspalveluissa mahdollistavat ennaltaehkäisevän palvelun ja sen myötä asiakkaiden määrä alenee lastensuojelussa.
 

Terveys- ja sairaalapalvelut lisämäärärahan tarve ja peruste: 

Terveys ja sairaalapalveluiden kohdalla ylitystä tulee kaikilta alueilta.

Terveys- ja sairaalapalvelujen yhteisten palveluiden sekä avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palveluiden ylitysennuste 2,7 M€. Syynä kustannusten nousuun on palvelujen saatavuuden turvaaminen joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä. Laboratorio- ja röntgenkustannukset ovat nousseet, koska Satadiagilta ostetaan suoraan erilaisia tutkimuksia ja näiden tutkimusten suoraa ostaminen vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia. Hoitotarvikkeiden kustannuksia nostaa hoitotarvikejakelussa diabeetikkojen määrän nousu.

Psykososiaalisten palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,4 M€. Syynä kustannusten nousu johtuen asumisen ostopalveluiden kilpailuttamisesta sekä lääkekustannusten nousu. 

Suunterveydenhuollon palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,6 M€. Syynä tulo odotuksen tiputus realistiselle tasolle, lisäksi palvelujen saatavuus turvataan joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä ja saatavien poistot kasvavat.

Sairaalapalveluiden ja akuuttikotikeskuksen kohdalla ylitysennuste 0,9 M€. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on sijaiskulut ja erilliskorvaukset. Erilliskorvausten kulujen nousun syynä alkuvuodelle 2020 on, että työvuorolista vaihtui 23.12.2019-12.1.2020 erilliskorvaukset tulivat maksuun vuodelle 2020

Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020: Terveys- ja sairaalapalvelut: Tulevaisuuden sote-keskuksessa toimitaan yhdessä sovitun moniammatillisen asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessin mukaan, joka on laadittu muiden palvelualueiden, muiden toimialojen, Satasairaalan, yhteisökeskuksen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa asiakkaita itseään kuullen. Palveluprosessissa vahvistetaan konsultaatiopalveluita yhdessä Satasairaalan kanssa, panostetaan etänä tehtävään hoitoon ja neuvontaan (esimerkiksi omaolo-palvelu, 116117 päivystyksen puhelinpalvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut) ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi asiakasvirtojen mittaaminen, mm. akuutti kotikeskuksen palvelu vähentää yhteispäivystyksen käyttöä ja Satasairaalan potilaille jatkohoitovaihtoehdot muuallakin kuin perusturvan vuodeosastoilla. Tämä vahvistaa tiedolla johtamista.

 

Vanhuspalveluiden lisämäärärahan tarve ja peruste:

Vanhuspalveluiden kohdalla ylitystä tulee kotihoidosta ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on sijaiskulut ja erilliskorvaukset. Erilliskorvausten kulujen nousun syynä alkuvuodelle 2020 on, että työvuorolista vaihtui 23.12.2019-12.1.2020 erilliskorvaukset tulivat maksuun vuodelle 2020

Kotihoidon kohdalla ylitysennuste 1,8 M€. Syynä omaishoidon asiakasmäärän kasvu, 1.4.2020 omaishoidontukipalkkiot nousivat ja kotihoidon asiakkaiden määrä sekä hoitoisuus kasvanut

Ympärivuorokautisen hoidon kohdalla ylitysennuste 3,0 M€. Syitä kustannusten nousuun on ympärivuorokautisen hoidon kilpailutus kesällä 2019, välimuotoisen asumisen eli perhehoidon lisääminen, ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluiden käyttöaste on noussut, koska asiakkaat ovat hoidettu akuutti kotihoitokeskuksen toimesta hoitoyksikössä eikä heitä ole tarvinnut lähettää sairaalahoitoon. Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja vähentäminen ei ole onnistunut, koska kotiin annettavia palveluita ei ole pystytty lisäämään.

Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020: kotihoidon lisääminen yöajaksi, jolloin kotihoito palvelee asiakkaita 24/7 ja tämä mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen ja ympärivuorokautisen hoidon paikkojen hallittu vähentäminen.

Talous- ja hallintopalveluiden kohdalla ennusteen mukaan tulot ylittyvät 2,7 M€, jolloin oman toiminnan 14120 nettoylitysennuste on 11,9 milj euroa.

 

Terveydenhuollon ostopalvelut (14122)

Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2020 on nousuvaraa edellisestä vuodesta 1,71 % (2,0 M€) ja tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon Satasairaalalle varattu määräraha pitäisi riittää vuoden 2020 osalta. Kuitenkin lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuodelle 2020 loppuvuoden palvelukäytön perusteella ja lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä.

 

TUOTTAVUUSOHJELMA

Porin perusturvassa on laadittu tuottavuusohjelma yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 147 päättänyt:

- hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,

- edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja

- edellyttää, että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä.

Porin perusturvan johtoryhmä yhdessä tuottavuusohjelman projektiryhmien kanssa ovat valmistelleet tuottavuusohjelman eteenpäin viemisen vuoden 2020 puolella huomioiden korona tilanteen vaikutukset. Koronasta johtuen tuottavuusohjelman eteenpäin viemisessä on käytetty entistä enemmän suunnitelmallisuutta ja niin että Porin perusturvan ja kaupungin organisaatio pystyy selviytymään poikkeuksellisesta tilanteesta. Porin perusturvan organisaatiossa on vahva halu kehittää asioita eteenpäin tuottavuusohjelman mukaisesti ja tästä johtuen tuottavuusohjelmasta on seuraavat asiat toteuttavaksi vuoden 2020 puolella:

- Vammaispalvelut: asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin lastenasumisen kohdalla.

- Lastensuojelu: yhteistyö muiden sektoreiden kanssa voidaan tukea tietojärjestelmillä ja etäpalveluilla, jotka mahdollistavat ennaltaehkäisevän palvelun ja asiakkaiden määrä alenisi lastensuojelussa. 0,1 M€

- Vanhuspalvelut: kotihoidon lisääminen yöajaksi, jolloin kotihoito palvelee asiakkaita 24/7 ja tämä mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen. 0,4 M€

- Terveys- ja sairaalapalvelut: päivystys asioissa konsultaatio palveluiden kehittäminen yhdessä Satasairaalan kanssa, panostetaan etänä tehtävään hoitoon (esimerkiksi omaolo-palvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut) ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi asiakasvirtojen mittaaminen, joka yhdistetään tiedolla johtamisen malliin. 0,1 M€

- Digitalisaatio: ammattilaisten työkalujen päivittäminen vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja digitalisaatio läpileikkaa palvelualueet sekä toiminnanohjausjärjestelmä asumisen palveluihin. 0,2 M€

- Tiedolla johtaminen: rakennetaan tiedolla johtamisen mallia, jossa yhdistetään toiminnan, henkilöstön ja talouden luvut yhteen. Kaksi ensimmäistä osa-aluetta, joita viedään eteenpäin vuoden 2020 aikana ovat toiminnan tietojen raportoinnin vakiointi ja esimiesten kouluttaminen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tiedolla johtamisen mallissa hyödynnetään ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia. 0,1 M€

- Henkilöstö: työhyvinvoinnin kehittämisen projektipäällikkö, esimiesten ja työntekijöiden valmennukset/koulutukset, työhyvinvointiagentit esimiesten tueksi ja lisäpanostus työterveydenhuoltoon yksilö- ja työyhteisötyöhön muutostilanteessa. 0,2 M€

Tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset olisivat yhteensä 1,0 M€.

Yhteenvetona määrärahan ylityspyyntö on 11,9 M€  ja tuottavuusohjelmasta johtuvat talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€. Koronan taloudelliset vaikutukset 3 kuukauden ajalta 4,4 M€, mutta koronasta johtuviin määrärahan ylityspyyntö tehdään myöhemmin toteuman mukaan. 

 

KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Koronan taloudelliset vaikutukset on arvioitu 15.4.2020 tietojen perusteella niin että on laskettu taloudellinen vaikutus per kuukausi ja tässä kohdin on arvioitu kolmen kuukauden vaikutus vuodelle 2020.

Koronan taloudelliset vaikutukset Porin perusturvaan ovat esimerkiksi:

- asiakasmaksutulojen vähentyminen

- hoito/käyntisuman jälkikäteispurku eri palvelualueilla

- hoito- ja lääketarvikkeiden käytön lisäys

- henkilöstön työvaate ja suojatarvike sekä puhtauspalvelujen kulujen kasvu

- kotiin annettavien hoitojen kasvu riskiryhmäläisille (esim. haavahoidot, laboratorionäytteenotot ja fysioterapeutit)

- etätyövälineiden hankinta eri työntekijäryhmille

- sairauspoissaolojen kasvu johtuen hoitohenkilökunnan tiukoista poissaolo-ohjeista (esimerkiksi pienestäkin flussan oireesta on jäätävä kotiin)

- täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kasvu sekä taloudellisen avustamisen menojen kasvu

Edellä mainittujen asioiden taloudellinen vaikutus kuukausitasolla on tämän hetkisten tietojen perusteella 1,5 M€, jolloin taloudellinen vaikutus kolmen kuukauden ajalta olisi 4,4 M€ euroa.

Perusturvan menoihin kohdistuvaa nousupainetta erikoissairaanhoidossa ei ole vielä pystytty arvioimaan vaan tässä kohdin odotetaan Satasairaalan raporttia koronan taloudellisista vaikutuksista.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020: määrärahan ylityspyyntönä 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa. 

Päätös

Esittelijä poisti päätösehdotuksen esityslistalta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, perusturva, talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.