Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Satakunnan Yrittäjät ry:n Vetoomus Porin perusturvan alueen yksityinen tehostettu palveluasuminen

PRIDno-2020-2988

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perustelut

Satakunnan Yrittäjät ovat toimittaneet perusturvalautakunnalle vetoomuksen (Liite 1). Vetoomuksen aiheena on Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tuottamisen ehtojen parantaminen ja Covid 19-epidemiasta johtuvista syistä aiheutuvien kustannusten huomioiminen palvelutuottajahinnan korottamisessa. Vetoomuksessa pyydetään tarkistamaan voimassa olevaa palveluntuottamissopimusten hintaa kriisin alusta tai huhtikuun 2020 alusta lukien tai selvittämään, voisiko sopimukset päivittää tai kilpailuttaa uudestaan. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen osalta on Porin yhteistoiminta-alueella sopimuskausi voimassa 1.7.2019-30.6.2021, minkä jälkeen optiovuodet 1+1. Kiinteähinta 115 euroa/vuorokausi on voimassa 30.6.2021 saakka. 

Satakunnan Yrittäjiltä on pyydetty lisäselvitystä 15.5.2020 mennessä vetoomuksessa olevien Covid 19-epidemiasta johtuvien ennakoimattomien kulujen kustannuksien muodostumisesta, mistä kustannukset ovat muodostuneet ja kuinka paljon ko. kustannukset ovat. Liitteessä 2 on Satakunnan Yrittäjilen toimittama lisäselvitys. 


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Satakunnan Yrittäjien vetoomuksen ja päättää, että Covid 19-epidemiasta aiheutuvien kustannusten korvaamisessa noudatetaan valtioneuvoston, Aluehallintoviraston ja STM:n määräyksiä sekä voimassaolevia sopimuksia palveluntuottajien kanssa. Porin YTA-alueella on toimitettu yksityisille palveluntuottajille  Logistiikkakeskuksesta ilmaisia kirurgisia nenä-suusuojuksia 84 000 kappaletta. 


Lisäksi perusturvalautakunta päättää että ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen voimassaolevien sopimusten osalta ei tehdä vetoomuksessa olleita muutosehdotuksia tässä vaiheessa sopimuskautta.   

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Satakunnan Yrittäjät

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi