Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Virkavaali, kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, lastensuojelu

PRIDno-2020-3086

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu. Hakuaika päättyi 20.4.2020. Hakemuksia tuli neljä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2016) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Hakijoista kaksi täyttivät kelpoisuusehdot.

Sosiaalityöntekijä tehtäväkohtainen palkka on 3432,19 €/kk. Työaika on 38,25 t/vko.

Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa ja johtava sosiaalityöntekijä Liisa Hannula ovat haastatelleet kaikki hakijat, joista aiemman haun yhteydessä hakija numero 4.

Haastattelijat esittävät, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella sosiaalityöntekijän virkaan valitaan YTM Pia Heikkilä.

Lisätietoja antaa lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa, p.044 701 6147

Liitteenä hakijayhteenveto

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää valita sosiaalityöntekijän virkaan nro 64625001 YTM Pia Heikkilän.

Virka nro 48390026 jätetään täyttämättä ja  julistetaan uudelleen haettavaksi.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

HR -yksikkö/rekry/ hakijat, valittu henkilö, lastensuojelutoimisto / päällikkö, perusturva/henkilöstösuunnittelija, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi