Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Virkavaali kriisityöntekijän valinta, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut

PRIDno-2020-2825

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi kriisityöntekijän viran nro 16110072 ensimmäisenä sijoituspaikkana Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut.Hakuaika päättyi 20.4.2020. Hakemuksia tuli kuusitoista, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusehdot.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 tai Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) ja sosiaalihuoltolan 29 §:n mukainen riittävä kriisityön osaaminen. Kriisityöntekijän palkan hinnoittelukohta on 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka 2496,87 €/kk. Työaika 38,75/vko.

Johtava sosiaalityöntekijä Piia Pihlajamäki ja sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen haastattelivat hakijat. 

Haastattelijat ehdottavat, että kriisityöntekijän virkaan nro 48390022 valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella Katja Heikkinen. Varalle ehdotetaan valittavaksi Niina Kaijanniemi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää valita kriisityöntekijän virkaan nro 16110072  Katja Heikkisen.

Varalle valitaan Niina Kaijanniemi.

Kriisityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 2496,87 €/kk. Työaika on 38,75 h/vko.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

HR -yksikkö/ Rekry/ Hakijat, valittu, Sarastia Oy, Sisäiset palvelut / henkilöstösuunnittelija

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi