Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Asunto Oy Porin Satakunnankatu 17 as 37 asunto-osakkeiden myynti

PRIDno-2020-6810

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin Perusturva omistaa Asunto Oy Porin Satakunnankatu 15-17- osakkeet 3800-3851, jotka oikeuttavat huoneiston 37 hallintaan osoitteessa Satakunnankatu 17. Kyseinen osakehuoneisto on ollut omassa käytössä ja sen käyttötarve on nyt loppunut. Myyntihinta on arvioitu olevan 40 000 – 50 000 €:n välillä huomioiden huoneiston kunto sekä vanhojen kerrostalohuoneistojen vaikea markkinatilanne.

Perusturvalautakunta on päättänyt 28.1.2021, että Asunto Oy Satakunnankatu15-17 osakkeet 3800 – 3851, jotka oikeuttavat huoneiston 37 hallintaan, laitetaan myyntiin. Myyntitoimeksianto annetaan Porin kaupungin Tilayksikölle. Myyntimenettelyssä saatu ostotarjous tuodaan erikseen Perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi.

Porin kaupungin Tilayksikkö on laittanut huoneiston myyntiin 18.3.2021 hintapyynnöllä 53 045,31 € velaton.

Osakkeista on saatu 24.3.2021 Joni Hämäläisen ja Jani Vettenrannan kirjallinen ostotarjous määrältään 45.000 € velaton. Omistusosuus jakautuisi 50% ja 50%.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Asunto Oy Satakunnankatu15-17 osakkeet 3800 – 3851, jotka oikeuttavat huoneiston 37 hallintaan, myydään saadun tarjouksen mukaisesti kauppahinnalla 45.000 € velaton. Porin kaupungin puolesta Kauppakirjan allekirjoittaa perusturvajohtaja Sanna Mustajoki. Kauppakirja on allekirjoitettava 31.7.2021 mennessä.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin kaupungin tilayksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi