Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Cook & Chill -aterioiden valmistus ja kuljetus asiakkaille lämpötilasäädellyillä autoilla, hankinta julkisena hankintana

PRIDno-2021-1877

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvalautakunta on päättänyt kilpailuttaa (PETU 28.01.2021 § 29) vanhuspalveluiden kotiin vietävät ateriat kuljetettuina lämpösäädellyillä autoilla ja Cook & Chill- menetelmällä tuotettuna. Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnan sopimuskausi alkaa 1.6.2021 ja on voimassa kolme (3) vuotta sekä optiovuodet 1+1. Option käytöstä tilaaja päättää hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä.

Kyseessä on hankintalain E-liitteen mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, joka kilpailutetaan hankintalain 12 luvun mukaisesti. Hankinnan ennakoitu arvo oli n. 280 000€. Hankintailmoitus (Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus) julkaistiin Hilmassa ja lisäksi Porin kaupungin hankintapalveluiden Tarjouspalvelu.fi/pori -portaalissa. Tarjoukset oli toimitettava viimeistään 15.04.2021 klo 12.00 ja lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Hankintamenettely oli avoin. Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Tarjouspyynnön hankinnan kohteet kriteerit -kohdan mukaisesti hankittava palvelu käsittää aterioiden valmistuksen Cook & Chill- menetelmällä sekä kuljetuksen lämpösäädellyillä autoilla vanhuspalveluiden kotiateria-asiakkaiden kotiin alla mainituille alueille: Osa 1. itäinen alue (Itä-Pori ja Lavia) Osa 2. läntinen alue (Länsi- ja Meri-Pori) Osa 3. pohjoinen alue (Keski- ja Pohjois-Pori, Noormarkku). Optiona Ulvilan alue.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saapuivat kahdelta tarjoajalta. Tarjouspyynnön tarjouksen jättivät Arkea Oy ja Mehiläinen Ateriaali Oy. Saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset sekä tarjouspyynnön liitteiden mukaiset vaatimukset ja olivat näin ollen kelvollisia vertailuun.

Päätöksen asiassa tekee Porin kaupungin perusturvalautakunta. Tarjouksen valintaperusteet ovat: Kotiin vietävän aterian hinta on max 70 pistettä, aistinvarainen arviointi max 20 pistettä ja vaihtoehtoinen ruokalista 10 pistettä, yhteensä enintään 100 pistettä. Tarjouspyynnön mukaisesti tehtiin tarjousten arviointi ja vertailu tarjouspyynnössä annettujen kriteerien perusteella.

Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin palvelun tarjoaja. Vertailukriteereinä ovat: hinta (aterian ja kuljetuksen yhteishinta / pudotuskohde) max 70 pistettä. Toiminnalliset ominaisuudet max 30 pistettä jakautuen seuraavasti: Malliruoka-annoksista on arvioitu laatua; ulkonäköön, tuoksuun, rakenteeseen ja makuun (sis. suolaisuus) ja niiden pakkauksiin liittyviä asioita, max 20 pistettä. Malliannos on pisteytetty jokaisen osa-alueen kohdalta asteikolla 1 - 5 . Arvioitsijaraadissa oli  ikäihmisiä. Vaihtoehtoinen ruokalista: ruokalistan (ruokalista A) rinnalla vaihtoehtoinen ruokalista (ruokalista B), max 10 pistettä. Molemmat tarjoajat ovat ilmoittaneet, että heillä on vaihtoehtoinen ruokalista. Palvelukuvauksessa oli ehtona, että sekä perus- että keittolounaaseen tulee voida valita kasvis-, eettisen vakaumuksen tai uskonnon vaatima ruokavalio. 

Vertailussa pisteet jakautuivat seuraavasti (Liite): Tarjousten vertailun perusteella kokonaistarjous on tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto, joten esitys on, että valitaan tarjoajista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten arvioinnin ja vertailun perusteella edullisin kokonaistarjous on  Mehiläinen Ateriaali Oy:n tarjous.

Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Tarjouspyyntö, saapuneet tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Valitaan vanhuspalveluiden kotiin vietävien Cook & Chill -aterioiden hankintamenettelyksi kokonaistarjous, joka on vertailun perusteella tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.

Valitaan palveluntuottajaksi tarjouspyynnön ja vaaditut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävä, tarjousten arvioinnin ja vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin Mehiläinen Ateriaali Oy

Mahdollisten optiovuosien käyttö tuodaan päätettäväksi erikseen. Todetaan, että kirjallinen sopimus valitun palveluntuottajan kanssa tehdään hankintapäätöksen jälkeen ja hankintasopimus syntyy vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 

Valtuutetaan perusturvajohtaja ja lakimies allekirjoittamaan hankintasopimus.

Päätös

Päätös esityksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: Lautakunta valtuuttaa iäkkäiden palveluiden palvelujohtajan Pirjo Rehulan tekemään tarpeen mukaan sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi

Tarjoajat, Hankintatoimisto, ateriapalveluasiantuntija/perusturva

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi