Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Kolmen virkanimikkeen muuttaminen 

PRIDno-2021-1871

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan päätöksen (26.11.2019) mukaisesti Porin perusturva on ottamassa käyttöön sosiaalihuollon Kanta-arkiston 27.4.2021. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sosiaalihuollossa syntyvät asiakasasiakirjat arkistoidaan Kanta-arkistoon käyttöönottopäivästä alkaen. Muutoksessa on kyse laajemminkin sosiaalihuollon toteuttamisesta ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimisesta lainsäädännön ja lainsäädäntöön pohjautuvien määräysten mukaisesti.

Yksi Kanta-arkiston käyttöönoton edellyttämistä merkittävistä muutoksista toiminnassa on sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen kirjaamisen siirtyminen potilastietojärjestelmästä (Lifecare) asiakastietojärjestelmään (SosiaaliEffica). Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteita ja Kanta-arkistointia ei ole mahdollista toteuttaa potilastietojärjestelmä Lifecaressa. Tämä muutos koskee psykososiaalisista palveluista seitsemää yksikköä ja vanhuspalvelujen palvelutarpeen arviointia, asiakkuuden suunnittelua ja palvelun järjestämistä (sosiaalipalvelupäätösten teko). Muutos lisää tehtävien sosiaalihuollon palvelupäätösten määrää huomattavasti kyseisissä palveluissa.

Sosiaalihuollon palveluprosessin vaiheista etenkin palvelutarpeen arviointi ja palvelun järjestäminen (päätökset sosiaalipalveluista) ovat selkeästi julkisen vallan käyttöä, jolloin päätöksen tekijällä tulee olla virka. 

Virkamuutosprosessin ensimmäisessä vaiheessa esitetään kolme täyttämätöntä virkapohjaa käytettävän kolmen pyskososiaalisten palveluiden toimen muuttamiseksi viroiksi. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa muutokseen. 

Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta henkilöstökustannuksiin eikä henkilötyövuosien määrään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Vanhuspalveluiden esimiehen virka (vapautunut 28.2.2016) nro 37915011 muutetaan psykososiaalisten asumispalveluiden vastaavan sairaanhoitajan viraksi,

vanhuspalveluiden esimiehen virka (vapautunut 31.7.2017) nro 64630002 muutetaan psykososiaalisten asumispalveluiden vastaavan sairaanhoitajan viraksi ja

sosiaalityöntekijän virka (vapautunut 1.1.2018) nro 48390047 muutetaan psykososoaalisten laitospalveluiden vastaavan sairaanhoitajan viraksi. 

 

Päätös

Poistettiin esityslistalta.

Tiedoksi

Psykososiaalisten palveluiden päällikkö, henkilöstösuunnittelija, yhteiset palvelut yksikön päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.