Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 LISÄPYKÄLÄ: Virkavaali, sosiaalityöntekijä (lisäpykälä)

PRIDno-2021-1969

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi sosiaalityöntekijän viran nro 48368003 ensimmäisenä sijoituspaikkana psykososiaaliset asumispalvelut/Taiteilijankoti. 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun työntekijän on toimitettava terveydentilastaan hyväksytty lääkärintodistus.

Sosiaalityöntekijän virkaan tuli yksi hakija, yhteiskuntatieteiden maisteri Salla Nyholm, joka täytti kelpoisuusvaatimukset. Hakija haastateltiin 22.4.2021. Haastattelijoina oli psykososiaalisten palvelujen päällikkö Matti Järvinen ja vs. asumispalvelun esimiesTarja Siltaniemi ja vastaava sairaanhoitaja Mari Salminen, jotka esittävät että sosiaalityöntekijän virkaan nro 48368003 valittaisiin Salla Nyholm.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää, että sosiaalityöntekijän virkaan nro 48368003 valitaan YM Salla Nyholm.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hakija, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, HR-yksikkö/Kuntarekry, henkilöstösuunnittelija/Porin perusturva, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi