Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Nimeämispyyntö väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE:n) toiminnan käynnistämistä pohjustavaan asiantuntijaryhmään

PRIDno-2021-1700

Valmistelija

  • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Satasoten Ohjausryhmä päätti 11.3.2021, että Satakuntaliiton koordinoimana käydään neuvottelut  Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten kanssa eduskunnan käsittelyssä olevan hyvinvointialueiden perustamista koskevan voimaanpanolain mukaisen väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan käynnistämisestä ottaen huomioon pääsopijajärjestöjen mahdollisuuden osallistua valmisteluun ja kokoonpanosta siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) käynnistyminen on mahdollista heti, kun lainsäädäntö mahdollisesti hyväksytään 1.7.2021.

Satakunnan alueella on perusteltua koota asiantuntijaryhmä, joka aloittaa vapaaehtoisen valmistelutyön mahdollisimman nopeasti ennen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mahdollista voimaan astumista 1.7.2021 ja vapaaehtoisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamista. Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän asettamisessa ei ole kysymys ennakoivasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanosta, vaan valmistautumisesta mahdollisimman ripeään valmistelun käynnistämiseen lakien voimaantulon (mahdollisesti 1.7.2021) jälkeen.

Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän kokoonpanon lähtökohtana voidaan pitää Voimaanpanolakiesityksen (8 § 2. mom.) mukaisia perusteita, joiden mukaan vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 

Satakuntaliitto on pyytänyt 12.4.2021 päivätyllä kirjeellä kuntia nimeämään edustajansa väliaikaista valmistelutoimielintä ennakoivan asiantuntijanryhmän jäseniksi liitteessä 2 olevan jaottelun mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle väliaikaista valmistelutoimielintä ennakoivan asiantuntijanryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:

sote: perusturvajohtaja Sanna Mustajoki, varajäsen iäkkäiden palveluiden johtaja Pirjo Rehula

kiinteistö: tilayksikön päällikkö Mikko Viitala, varajäsen controller Ilkka Manninen

ICT: yhteiset palvelut yksikön päällikkö Katri Siiri-Valovirta, varajäsen hallintopäällikkö Sari Hatanpää (Merikarvia)

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Satakuntaliitto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.