Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Oikaisuvaatimus hinnantarkistukseen, Attendo Oy

PRIDno-2020-5298

Valmistelija

  • Sari Landvik, vammaispalveluiden päällikkö, sari.landvik@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.11.2020 §246  päättänyt Attendo Oy:n Porin perusturvalle 30.9.2020 päivätyn indeksiehtoa koskevan hinnankorotuspyynnön perusteella tarkastaa Attendo Oy:n asumispalveluiden sekä päivätoiminnan palveluhintoja 1 % korotuksella 1.1.2021 alkaen. Attendo Oy:n hinnankorotusvaatimus indeksiehdon soveltamisen perusteella on ollut 3,8 %:a. Perusturvalautakunta on päätöksellään noudattanut tekemäänsä linjausta siitä, että indeksiin perustuvat hinnankorotukset voivat olla vuosittain enintään 1 %

Attendo Oy on 18.12.2020  esittänyt oikaisuvaatimuksen, jossa Attendo Oy vaatii Porin perusturvalautakuntaa oikaisemaan tekemänsä virheellisen päätöksen. Vaatimuksen perusteeksi on esitetty korotusperusteet henkilöstökustannusten 2,62% ja kiinteistökustannusten 0,6%:n osalta. Pelkästään näiden, henkilöstöön ja kiinteistöön liittyvät kustannuskasvut tuovat Attendo Oy:n mukaan kustannuksiin noin 3% kasvupaineen. Näiden lisäksi Attendo kiinnittää myös Covid-19-pandemian aiheutamiin kustannuksiin. Vaatimusta on lisäksi perusteltu Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 14/0273/1.

Attendo Oy on tehnyt puitesopimuksen kehitysvammaisten autetun asumispalvelun tuottamisesta 2014. Sopimuksen voimassaoloaika optiovuosineen on päättynyt 31.12.2018. Hankintaa on sopimuksen mukaisin ehdoin jatkettu perusturvalautakunnan 29.8.2019 § 178 (Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden sekä työ-ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet PRIDno-2019–3913) tekemän päätöksen mukaisesti siihen asti, kunnes uusi sopimus on kilpailutettu. Asumispalveluiden osalta hankintasopimus päättyi 31.12.2108 ja työ- ja päivätoiminnan osalta 28.2.2019. Perusturvalautakunta on hyväksynyt ko. palveluiden puitesopimusten jatkamisen siihen saakka kunnes uusi hankintamenettely on saanut lain voiman. Porin perusturvalautakunta päätti 24.9.2020 § 174  vammaispalvelujen asumisen ja työ-ja päivätoimintojen palvelusetelin käyttöönotosta.

Vuonna 2014 allekirjoitetussa puitesopimuksessa ei ole mainittu indeksileikkuria. Myös Attendo Oy on tehnyt vuonna 2014 vastaavan sisältöisen puitesopimuksen Porin perusturvan kanssa. 

Porin perusturvalautakunta on päättänyt suojaimien korvaamisesta yksityisille ostopalvelun tuottajille. Nämä korvaukset on haettavissa palveluntuottajille annettavan ohjeistuksen mukaisesti erillisinä hinnankorotuseirtyksistä.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 18.2.2021 §52 päättänyt palauttaa Attendo Oy:n hinnankorotuksesta tehdyn esityksen uudelleen valmisteltavaksi. Attendo Oy:n asiamies Piltoselta on sähköpostitse pyydetty lisäselvitystä 3,8%:n hinnankorotukseen. Saadussa selvityksessä 3,8%:n hinnantarkistusta on perustunut palveluntuottajan vuosimuutokseen, joka tilastokeskuksen koostamien Q1- ja Q2-raporttien mukaan on ollut sosiaali-ja terveyspalveluiden kohdalla 3,8%. Korotustarve koostuu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen, jonka korotus vuonna 2020 on ollut 2,62% huomioiden kiky-muutoksen. Kiinteistöön liittyvät kustannukset ovat korottuneet vuonna 2020 0,6%-1,0%. Näiden lisäksi korotuspyynnön loppuosa koostuu muista kuluista, joista on mainittu raaka-ainekustannukset, hallinto, palveluntuotantoon tarvitavasta infrasta ja leasing-maksujen korotuksesta. 

HInnantarkistukseen liittyen on pidetty neuvottelu palveluntuottajan kanssa 8.4.21. euvottelun lopputuloksena palveluntuottaja tyytyy 2,8% korotuksen vaikkakin heidän esityksessä olevat korotukset ovat perusteltuja,

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä saadun lisäselvityksen ja neuvottelutuloksen perusteella Attendo Oy:n 2,8 %:n korotuksen 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Attendo Oy, asiamies Jarno Piltonen, ostolaskut/perusturva, vammaispalvelut/perusturva

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet