Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen lyhytaikaishoidon palvelusetelin arvon tarkistaminen

PRIDno-2021-1883

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Palveluseteleiden sääntökirjojen mukaan perusturvalautakunta tarkistaa palveluseteleiden arvot vuosittain, maalis-huhtikuussa.

Porin perusturvan kaikenikäisten omaishoidossa on 10/2020 otettu käyttöön palveluseteli omaishoitajien lakisääteisen vapaan aikaiseen lyhytaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen/läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi.

Päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä tekee Porin perusturvan omaishoidon palveluohjaaja ja palvelun tarve arvioidaan omaishoidettavan luona tehtävällä kotikäynnillä.

Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kaksi tai kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön täydentämään perusturvan omaa toimintaa ja lisäämään asiakkaan valinnanvapautta. 

Palvelusetelin arvo on ollut 90 €/vrk ja palvelusetelin arvo on aina sama asiakkaan tuloista riippumatta. 16.4.2021 lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelipalveluntuottajia on seitsemän. Palveluntuottajilla on ollut mahdollisuus tarjota palvelua määrittelemällään vuorokausihinnalla ja palveluntuottajien vuorokausihinnat ovat vaihdelleet välillä 130-150 € (alla taulukko palveluntuottajien hinnoista). Palveluntuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin arvon erotus on muodostanut asiakkaan maksettavaksi jäävän omavastuuosuuden.

Palveluntuottaja

Vuorokausihinta

Attendo Iltatuuli

139,00 €

Attendo Mi-hoiva / Porinhelmi

139,00 €

Attendo Oy Latokartano

139,00 €

Esperi Hoivakoti Ulvila

138,50 €

Palvelukoti Honkala

150,00 €

Ruskatalot

130,00 €

SoteHotellit

135,00 €

 

Palvelusetelin käyttöönoton jälkeen on noussut esille, että palvelusetelillä järjestettävän omaishoidon vapaan aikaisen sijaishoidon omavastuuosuus saa olla korkeintaan asiakasmaksulain mukainen 11,40 €/vrk.

Palvelusetelin arvoa esitetään korotettavaksi 130 €:n ja asetettavaksi palveluntuottajien vuorokausihinnan hintakatoksi 141,40 €. Hintakattoa esitetään, jotta asiakkaan omavastuuosuudeksi muodostuu enintään 11,40 €.

Palvelusetelijärjestelmä antaa omaishoitoperheille mahdollisuuden valita lakisääteisten vapaapäivien ajaksi joko kunnan tai yksityisen palveluntuottajan lyhytaikaishoitopaikka. Vapaapäivien pitäminen on tärkeää, jotta omaishoitaja jaksaa hoitotyössä ja hoidettavan kotona asuminen mahdollistuu mahdollisimman pitkään niin vammaisten kuin ikääntyvienkin palveluissa.

Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen sääntökirjan mukaan palveluntuottajilla on mahdollisuus päivittää omia hintojaan perusturvan arvojen tarkistuksen jälkeen. Esitetään palveluntuottajille avattavaksi hintojen päivitysmahdollisuus ajalle 18.–31.5.2021.

Esitetään päivitetyn palvelusetelin arvon ja palveluntuottajien uusien hintojen tulevan voimaan 1.6.2021.

Omaishoitajan vapaan aikaisen lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjaan esitetään alla oleva muutos kappaleeseen 12.2 Palvelusetelillä järjestetty lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen:

  • Palvelusetelin arvo on 130 €/vapaapäivä. Palvelusetelillä järjestettävän omaishoidon vapaan aikaisen sijaishoidon omavastuuosuus saa olla korkeintaan asiakasmaksulain mukainen 11,40 € ja omavastuun omaishoitaja maksaa palveluntuottajalle. Palveluntuottajan omaishoitajan vapaan aikaisen lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen vuorokausihinta voi olla enintään 141,40 €.

Iäkkäiden palveluiden päivätoiminnan, tilapäisen kotihoidon ja ateriapalvelun palveluseteleiden arvojen esitetään pysyvän ennallaan. Myös näiden palveluseteleiden palveluntuottajille esitetään avattavaksi hintojen päivitysmahdollisuus ajalle 18.-31.5.2021 ja uusien hintojen tulevan voimaan 1.6.2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Esitetään lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa nostettavaksi 130 euroon ja palveluntuottajan hoitovuorokauden hintakatoksi asetettavan 141,40 €. Palvelusetelin arvon nostaminen mahdollistaa palvelusetelin käytön jatkamisen asiakkaan omavastuuosuuden enimmäismäärä huomioiden.

Esitetään iäkkäiden palveluiden päivätoiminnan, tilapäisen kotihoidon ja ateriapalvelun palveluseteleiden arvojen pysyvän ennallaan.

 

 

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Simo Korpela saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 17.55

Tiedoksi

Laskutus/perusturva

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi