Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Perusturvan talouden kuukausiraportointi 2021

PRIDno-2021-1268

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talouden lukujen vertailussa oman toiminnan kokonaisuuden ennustamisessa haasteita aiheuttaa korona tilanne ja sen taloudelliset vaikutukset, Satasairaalan laskutus ongelmat ja loppuvuoden osalta asiakasmaksulain muutoksen taloudellisen vaikutuksen arviointi.  

14120 Perusturva oma toiminta

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta talousarviota suurempina ja vastaavasti toimintamenot talousarviota pienempinä.  Talousarviossa odotetuista toimintatuotoista on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 22,65 % (vuonna 2020 22,35 % toteutunut) ja toimintamenoista 20,83 % (vuonna 2020 21,86 % toteutunut). Sallittu toteuma prosentti olisi 14 kk jaon perusteella maaliskuun toteuma prosentti saisi olla 21,43 %.

Tuottojen kertymä on toteutunut ensimmäisen neljän kuukauden osalta edellisvuotta pienempänä -1,69% (0,2 M€). Toimintatuottojen pienempään kertymiseen vaikuttaa kuntalaskutuksen osalta toimintamenojen pienempi toteuma alkuvuoden osalta.

Toimintakulujen kohdalla henkilöstökulut ovat 3,69% viime vuoden alkua suuremmat.  Kasvu johtuu osittain kunta-alan korotuksista ja lisäksi tuottavuusohjelman palkatuista lisähenkilöistä. Tuottavuusohjelman lisähenkilökuntaan ja palkankorotuksiin on varattu määrärahat vuoden 2021 osalta, joten näistä johtuen ei tule määräraha ylityksiä vuoden 2021 kohdalla.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet -7,63 % (-1,8 M€) pienempänä vuoteen 2020 verrattuna. Vähennyksen syynä on Satasairaalan laskutusongelmat kohdistuen laboratorio- ja kuvantamispalveluihin (vaikutus 0,6 M€). Rakenteellisena muutoksena palvelusetelien menot raportoidaan palvelujen ostojen yhteydessä vuoden 2021 kohdalla, kun vuonna 2020 ne olivat avustuksien alla. Palvelujen ostojen osalta on kuitenkin oletettavaa, että korona poikkeustilanteesta johtuen laboratoriopalveluihin käytettävä rahasumma tulee ylittymään johtuen koronan testauksesta.

Aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet -16,29% (-0,2 M€) pienempänä vuoteen 2020 verrattuna. Alkuvuoden osalta Satasairaalan laskutusongelmat kohdistuvat myös hoitotarvikkeisiin. On kuitenkin oletettavaa, että korona poikkeustilanteesta johtuen hoitotarvikkeisiin käytettävä rahasumma tulee ylittymään johtuen koronan hoitamisesta ja rokottamisesta.

Toimintakatteesta on käytetty 20,03 %, jota verratessa sallittuun toteuma prosenttiin 14 kk jaon perusteella maaliskuun toteuma prosentti saisi olla 21,43 %. Toimintakatetta nostavasti vaikuttaa korona poikkeustilanne, joka on lisännyt talousarviossa ei-huomioitua kustannuksia 0,5 M€. Nämä ovat erotettu kirjanpidosta korona toiminnolla. Pitää kuitenkin huomioida, että korona kustannuksia puuttuu vielä alkuvuoden osalta huomattava summa johtuen Satasairaalan laskutuksen ongelmista.

14122 Terveydenhuollon ostopalvelut

Terveydenhuollon ostopalveluiden toimintakulut ovat kasvaneet 22,11 % verrattuna samaan jaksoon edellisenä vuonna. Vuoden 2021 osalta kustannukset ovat kertyneet tasaisemmin kuin vuonna 2020, joka aiheuttaa kustannusten nousua ja tämä tasaantuu eri kuukausien välillä koko vuoden aikana. Lisäksi tiedossa on, että myös terveydenhuollon ostopalveluiden kohdalla Satasairaalan laskutus ongelmat ovat aiheuttaneet laskujen viivästymistä. Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2021 on nousuvaraa edellisestä vuodesta -2,5 % (-2,9 M€). Tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon Satasairaalalle varattu määräraha pitäisi riittää vuoden 2021 osalta. Kuitenkin lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuodelle 2021 loppuvuoden palvelukäytön perusteella ja lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä.

Perusturvalautakunta (14119)

Laaditun ennusteen mukaan perusturvan määrärahat riittäisi alkuperäiseen käyttösuunnitelmaan nähden. Riski määrärahojen riittämiselle on edelleen, jos korona tilanne muuttuu Satakunnassa tai koko Suomen kohdalla.  Edellä mainitussa ennusteessa ei ole huomioitu asiakasmaksulain muutosta vaan sen taloudelliset vaikutukset tuodaan erikseen lautakunnalle toukokuussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.