Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Peusturvan lausunto valtuustoaloitteeseen

PRIDno-2021-1407

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porissa oli vuonna 2020 1053 lastensuojelun asiakkuutta, joista noin 70% liittyy suoraan tai välillisesti perheiden päihteiden käyttöön. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 2336 kpl ja tämä luku on nousussa.

Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 107 ja huostaan otettuja lapsia on Porissa 208 kpl.

Valtuutetut Milka Tommila ja Mika Aho jättivät kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Porissa on viime vuosina alettu panostamaan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, niin sanottuihin koko perheen palveluihin ja tämä näkyy huostaanotettujen ja kiireellisten sijoitusten maltillisena laskuna. Porissa suunta on siis oikea. Nuorten ja lasten palveluyksiköt Karhunsyli ja Pellava sekä perhekuntoutusyksikkö Villapumpuli ovat näistä tarpeellisista toimista hyviä esimerkkejä. Viesti on silti sielläkin selkeä, paikat ovat täynnä, eikä oikeanlaista apua ole riittävästi tarjolla.

Nuorin ”hihapiikittäjä” on Porissa vain 9-vuotias.

Porissa ei ole päihteitä käyttäville alaikäisille suunnattuja palveluja.  Päihdeongelmaiset alaikäiset sijoitetaan samoihin perusyksiköihin muiden alaikäisten kanssa. Pahimmillaan se altistaa myös muut sijoitetut päihteille, eivätkä päihderiippuvaiset saa tarvitsemaansa apua näissä yksiköissä. Päihteitä käyttävät alaikäiset voivat ajautua loputtomaan päihdekierteeseen, josta on mahdotonta irtautua. Haitat niin yksilöille kuin yhteiskunnalle ovat moninkertaiset ja tästä syystä on niin taloudellisesta kuin inhimillisestä näkökulmasta katsoen kaikkien etu, että päihdekierre saadaan katkaistua mahdollisemman varhaisessa vaiheessa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Poriin perustetaan alaikäisten päihdekuntoutukseen erikoistunut yksikkö, missä tarjotaan matalan kynnyksen päihdepalveluja, päihdekatkaisupalveluja (esim. erityisenhuolenpito yksikön muodossa) sekä pidempää kuntoutusta. Näin varmistetaan oikeanlaiset palvelut niitä tarvitseville.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi
  • Matti Järvinen, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, m.jarvinen@porinperusturva.fi

Perustelut

Valtuutettujen Milka Tommilan ja Mika Ahon valtuustoaloite koskien alaikäisten päihdekuntoutukseen erikoistuneen yksikön perustamista. Valtuustoaloite pykälän liitteenä.E

Yksikkö, jossa on alaikäiselle tarkoitetut matalan kynnyksen päihdepalvelut, päihdekatkaisupalvelu ja pitkäkestoinen kuntoutus, ei toiminnan onnistumisen kannalta ole tavoiteltava. Matalan kynnyksen palveluja Porissa on hajautetusti melko paljon tarjolla.

Matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluissa on kyse sellaisesta tuesta, jota lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada läheltä sellaisissa paikoissa, joissa he oleskelevat päivisin ja iltaisin. Tällöin tuen antaminen jo alkavien ongelmien varhaisessa vaiheessa mahdollistuisi. Päiväaikaan tukea antavat esimerkiksi kouluissa toimivat koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat sekä kuraattorit, samoin myös koulupsykologit ja perhetyöntekijät. Etsivää nuorisotyötä tehdään julkisen sektorin lisäksi erilaisissa  järjestöissä 3.sektorin toimesta, Ilta-aikaiseen tukiverkostoon kuuluvat viranomaisista lisäksi nuorisotyöntekijät sekä vapaa-aika ja kulttuurityöntekijät. Iltaisin toimivista kolmannen sektorin toimijoista voidaan tähän laskea mukaan myös harrastuksia ohjaavat aikuiset. Lisäksi Porissa toimii lähes viikoittain kaupungin nuorisopäivystys, joka jalkautuu niihin ympäristöihin ja paikkoihin eri puolilla Poria, joissa nuoriso kokoontuu. Nuorisopäivystäjien tehtäviin kuuluu olla turvallisina aikuisina siellä missä nuoret ovat, ja tarvittaessa auttaa heitä esimerkiksi oman tai kaverin päihtymykseen liittyen. Nuorisopäivystys toimii hyvässä yhteistyössä sekä sosiaalipäivystyksen että poliisin kanssa.

Porissa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia nuorten alkoholin käyttöön.  Malli koostuu Valomerkki-keskustelusta ja Omin jaloin –interventiosta ja tarvittaessa lastensuojelun tukitoimista.

Valomerkki-keskustelun kohderyhmänä ovat alaikäiset, jotka ovat käyttäneet päihteitä tai joiden hallussa on päihteitä, eivätkä ole lastensuojelun asiakkaita. Keskusteluun osallistuu nuori ja hänen huoltajansa sekä kaksi valomerkki-koulutuksen käynyttä ammattilaista. Valomerkki-keskustelussa käydään läpi tapahtuma, joka johti poliisin tai muun viranomaisen puuttumiseen tilanteessa sekä keskustellaan päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä asenteista sekä päihteisiin liittyvistä terveys- ja muista haitoista. Lisäksi käydään keskustelua nuoren arjesta (koulu, vuorokausirytmi, mieliala, harrastukset/vapaa-aika, perhetilanne, pelaaminen jne.). Toteutuneiden Valomerkkien määrä riippuu täysin poliisin toimintalinjauksista eli siitä minkä verran poliisi puuttuu alaikäisten päihteiden käyttöön.

Valomerkistä pieni osa nuorista jatkaa Omin jaloin –interventioon. Omin jaloin –menetelmän keskiössä on nuoren elämän tarkastelu puolistrukturoitujen kirjallisten tehtävien avulla elämän eri osa-alueiden kautta. Työntekijä tapaa nuorta keskimäärin kahdeksan kertaa. Menetelmän avulla työntekijä kartoittaa nuoren ja perheen haasteita ja vahvuuksia sekä löytää nuoren elämästä tukevia ja eteenpäin vieviä voimia. Samalla menetelmä voi auttaa jäsentämään työntekijän nimetöntä tai määrittelemätöntäkin huolta ja hahmottamaan sen taustatekijöitä.

Jos työntekijän huoli jatkuu tämänkin jälkeen, aloitetaan lastensuojelun tarpeen arviointi.

Lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattilaisten osaamista haasteellisiin tilanteisiin (esimerkiksi päihdeasioihin liittyen) on vahvistettava. Tässä oleellinen asia on, että puututaan heti, eli ennalta ehkäisevä toiminta on miellettävä jokaisen omaan työhön kuuluvaksi, ei oman työn lisäksi –ajattelua. 

Astetta vahvempaa tukea tarjoavat Ankkuri ja Nuorten vastaanotto. Porin kaupungilla on yhdessä poliisin kanssa hyvin toimiva moniammattillinen Ankkuri-tiimi, joka on sijoittunut poliisilaitokselle. Ankkurin toiminnan tavoitteena on varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaiseen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.

Nuorten vastaanoton asiakkaita ovat nuoret, joilla on psykososiaalisia ongelmia liittyen esim. mielialaan, elämän kriisitilanteisiin, aikuistumiseen, ihmissuhteisiin tai päihteiden käyttöön. Nuorten vastaanoton tärkeitä yhteistyökumppaneita alaikäisten päihdeasioihin liittyen ovat nuorisopsykiatria, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu.

Erilaisia matalan kynnyksen toimintoja ja palveluja on olemassa, mutta niitä ei välttämättä osata hyödyntää tarpeeksi hyvin. Toiminnan ohjaukseen ja osaamiseen on panostettava, näin on mahdollista saada olemassa olevista palveluista suurempi asiakashyöty.

Aloitteessa esitetty päihdekatkaisupalvelun toteuttamisesta on sovittava Satasairaalan nuorisopsykiatrian kanssa, sillä katkaisuhoito saattaa akuutissa vaiheessa edellyttää sairaanhoidollista vuodeosastohoitoa ja vahvaa lääketieteellistä osaamista. Katkaisuhoidon toteuttaminen on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa erikoissairaanhoidossa niin resurssien kuin kustannusten näkökulmasta.

Pitkäjaksoista päihdekuntoutusta alaikäisille tarjoavalle yksikölle on tarvetta, Tällainen päihdekuntoutusyksikkö ei olisi asumisyksikkö, vaan siellä oltaisiin kuntoutuksessa sen aikaa, että päihdeongelmaan saataisiin vaikutettua ja nuoren motivaatioon muuttaa käyttäytymistään päihteisiin liittyen saataisiin vaikutettua.

Yksikön pitää olla hyvin pieni, esimerkiksi 5-paikkainen, ja henkilökunnan mitoituksen pitää olla merkittävästi suurempi kuin normaalissa lastensuojeluyksikössä. Lainvalmisteluvaiheessa olevassa lastensuojelulaissa tällaisen erityisen tuen yksikön henkilöstömitoitus on 3 eli 5-paikkaisessa yksikössä työntekijöitä olisi yhteensä 15. Yövuorossa pitää olla kaksi työntekijää,. Tämän lisäksi on järjestettävä riittävä lääkäriresurssi, johon sisältyy päihdelääketieteen erityisosaamista.

Alaikäisten päihdekuntoutusyksikön tulee olla korkean osaamisen yksikkö, joten perushenkilökunnalla pitäisi olla erilaista terapiaosaamista. Tarvittava terapiaosaaminen on moninaista, esimerkiksi psykoterapiaa, toimintaterapiaa, psykofyysistä fysioterapiaa, kuvataideterapiaa ja musiikkiterapiaa. Suomessa on alaikäisille päihteidenkäyttäjille soveltuvia yksiköitä on harvassa ja palvelut ostetaan pääosin yksitysiltä palveluntuottajilta, myöskään isommissa kaupungeissa ei ole omia alaikäisten päihdekuntoutuksen laitosyksiköitä.

Tällä hetkellä Pori ostaa ko.palveluita useammalta yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluntuottajien vuorokausihinnat vaihtelevat jonkin verran keski-arvon ollessa n. 600- 700€/ vrk.

Kustannuksia pohdittaessa on otettava huomioon, mikä on sen kustannus, että nuoren päihderiippuvuutta ei saada hoidettua. Päihdeongelmista aiheutuvat kustannukset ovat välillisiä ja välittömiä. Näitä ovat esimerkiksi työn tuottavuuden väheneminen, työtulojen ja työstä aiheutuva lisäarvon jääminen saamatta, toistuvat hoitokustannukset, mahdollisen rikollisuuden aiheuttamat kulut, inhimilliset kärsimykset, päihdeongelman jatkuminen ylisukupolvisesti ja sen edelleen tuomat kustannukset ja vaikeudet. Päihdeongelmista aiheutuvat kustannukset ovat merkittävät, koko Suomen mitassa puhutaan miljardiluokan kustannuksista.

Jos alaikäisten päihdekuntoutusyksikkö Poriin perustetaan, se on valtakunnallisestikin merkittävää toimintaa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturva päättää antaa yllä olevan lausunnon Milka Tommilan ja Mika Ahon valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

Kokouskäsittely

Mirva Heino esitti ja Mika Aho kannatti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.