Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Täyttölupapyyntö, vanhuspalveluiden palveluohjaajan viransijaisuus 1.6-31.12.21, iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut

PRIDno-2021-1847

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan tehtävää hoitaa määräaikaisesti sijainen 7.9.2020- 31.5.2021. Vakituinen viranhaltija on virkavapaalla 31.12.2021 saakka.

Porin perusturvan tuottavuusohjelman yhtenä tavoitteena on iäkkäiden palveluiden palvelurakenteen keventäminen. Kaikenikäisten omaishoidon tuen kehittäminen ja 75-vuotta täyttäneiden omaishoidon asiakkaiden määrällinen kasvu edellyttää omaishoidettavien palvelutarpeen arviointia ja omaishoitajien tukemista ja säännöllistä yhteydenpitoa.

Omaishoidon tuen palveluohjaaja käsittelee saapuvat omaishoidon tuen hakemukset, tekee palvelutarpeen arvioinnin kotikäynnillä, hoitaa tarvittavien omaishoidon tuen sopimusten tekemisen ja toimittamisen palkkahallintoon palkkion maksamiseksi. Lisäksi palveluohjaaja hoitaa lakisääteisten vapaapäivien ajaksi tehtävät lyhytaikaishoidon järjestelyt ja on säännöllisesti yhteydessä omaishoitajiin. Palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa omaishoitajia erilaisissa omaishoidon aikana eteen tulevissa tilanteissä ja on myös mukana mahdollisen ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointi prosessissa.

Pyydetään lupaa täyttää iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan ( 74519001) määräaikainen viransijaisuus 1.6.2021-31.12.2021. Sijaiseksi  ehdotetaan edelleen tehtävässä toiminutta sijaista, joka on perehtynyt palveluohjaajan tehtävään . Määrärahavaraus tehtävään on.

Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2451,59€/kk.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää palveluohjaajan viransijaisuuden 74519001 täyttölupapyynnön  kaupunginhallituksen päätettäväksi siten, että nykyinen sijainen jatkaa tehtävässä.  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vanhuspalveluiden päällikkö (ikääntyneiden ennaltaehkäiset palvelut)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.