Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Terveys- ja sairaalapalveluiden palveluseteleiden sääntökirjojen ja päivitettyjen palveluseteleiden arvojen hyväksyminen

PRIDno-2021-1889

Valmistelija

 • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Palveluseteleiden sääntökirjojen mukaan perusturvalautakunta tarkistaa palveluseteleiden arvot vuosittain, maalis-huhtikuussa. Terveys- ja sairaalapalveluiden palveluseteleiden osalta esitetään palveluseteleiden arvojen pysyvän ennallaan seuraavissa palveluissa:

 • yleislääkärin vastaanottokäynti (aikuisasiakkaille ja alle 18-vuotiaille)
 • erikoislääkärin vastaanottokäynti (diabeteslääkäri, reumatologi, neurologi, fysiatri, neuropsykologi, reumatologilla käynti nivelpunktiota ja/tai kortisoni-injektiota varten sekä korva-nenä-kurkkutautilääkäri poskiontelohuuhtelua varten)
 • diagnostiset tutkimukset (gastroskopia, kolonoskopia, ENMG-tutkimus ja pään MRI)
 • suun terveydenhuolto (13 palvelupakettia juurihoitoja, lohkeaman hoitoa tai hampaan poistoa varten sekä suppean tutkimuksen ja vaativan hoidon lisäpaketit)

Muutoksia palveluseteleiden arvoihin ehdotetaan aikuisasiakkaiden lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Aikuisasiakkaiden lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteleiden arvoihin esitetään lisättäväksi palkansaajien ansiotasoindeksin mukainen 2,2 % korotus (Satasairaalan tapaan), vastaanottokäyntien osalta.

Esitetään palveluseteleiden arvoja 1.6.2021 alkaen alla olevan mukaisesti.

(suluissa 1.6.2020 voimaantullut arvo)

Fysioterapia

 • 45 min vastaanottokäynti = 37,05 € (36,25 €)
 • 45 min kotikäynti = 54,30 € (54,30 €)
 • 60 min vastaanottokäynti = 44,35 € (43,40 €)
 • 60 min kotikäynti = 65,00 € (65,00 €)
 • allasterapia = 65,00 € (65,00 €)

Lymfaterapia

 • 60 min vastaanottokäynti = 49,80 € (48,70 €)
 • 60 min kotikäynti = 73,00 € (73,00 €)

Toimintaterapia

 • 45 min vastaanottokäynti = 55,65 € (54,45 €)
 • 45 min kotikäynti = 81,75 € (81,75 €)
 • 60 min vastaanottokäynti = 66,80 € (65,40 €)
 • 60 min kotikäynti = 98,00 € (98,00 €)

Puheterapia

 • 45 min vastaanottokäynti = 99,10 € (97,00 €)
 • 45 min etäpuheterapia = 99,10 €
 • 45 min kotikäynti = 145,50 € (145,50 €)
 • 60 min vastaanottokäynti = 113,65 € (111,20 €)
 • 60 min kotikäynti = 166,75 € (166,75 €)  

  Palveluntuottajilla on mahdollisuus päivittää omia hintojaan perusturvan arvojen tarkistuksen jälkeen. Palveluntuottajille esitetään avattavaksi hintojen päivitysmahdollisuus ajalle 18.–31.5.2021. Palveluntuottajat voivat hintojen päivityksellä vaikuttaa asiakkaan maksettavaksi jäävään omavastuuosuuteen (alle 18-vuotiaan yleislääkärin vastaanottokäynnissä ei ole omavastuuosuutta).

  Esitetään päivitettyjen palveluseteleiden arvojen ja palveluntuottajien hintojen tulevat voimaan 1.6.2021.

  Sääntökirjoihin esitetään alla olevia muutoksia.

 • päivitetty yhteyshenkilöiden tiedot yleislääkärin sekä diagnostisten tutkimusten,
 • neuropsykologi- ja erikoislääkäripalveluiden palvelusetelin sääntökirjoihin
 • diagnostisten tutkimusten, neuropsykologi- ja erikoislääkäripalveluiden sääntökirjaan lisätty
  • uutena palvelutuotteena ”Yleislääketieteen erikoislääkärin tai työterveyshuollon erikoislääkärin vastaanottokäynti sisältäen B-lausunnon”
   • 45 min käynti, palvelusetelin arvo 150 €
   • voidaan myöntää asiakkaalle, joka tarvitsee yleislääkärin tai työterveyslääkärin arviota työttömän työkyvyn selvittämiseen tai kuntoutusarvioon liittyen. Palveluseteliin sisältyy lääkärikäynnin lisäksi lääkärin tekemä B-lausunto kuntoutusta, kuntoutustukea, sairauspäivärahaa ja/tai eläkettä varten.
   • palvelusetelin voi myöntää perusturvan sairaanhoitaja konsultoituaan Porin perusturvan alueylilääkäriä tai terveysaseman osastonhoitajaa
  • maininta kolonoskopian sisältämästä esilääkityksestä
  • maininta neuropsykologin vastaanottokäynnistä myös kuntoutusarviota varten
 • lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin sääntökirjaan lisätty uutena palvelutuotteena etäpuheterapia
  • 45 min käynti, palvelusetelin arvo 99,10 € (sama kuin puheterapian 45 min vastaanottokäynti)
  • maininta Valviran ohjeistuksen noudattamisesta etäpuheterapian toteuttamisessa https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut
 • suun terveydenhuollon palvelusetelin sääntökirjaan lisätty uusi palvelupaketti ”Lohkeaman hoidosta juurihoidoksi”
  • palvelusetelin arvo 65,00 € (ei omavastuuosuutta asiakkaalle)
  • seuraavia kuluneen vuoden aikana ilmaantuneita tilanteita varten: asiakkaalle myönnetty palveluseteli lohkeaman hoitoon ja hammaslääkäri huomaakin, että hammas vaatii juurihoidon eikä asiakkaan valitsema palveluntuottaja tarjoa juurihoitoa palvelusetelillä ja asiakas joutuu vaihtamaan palveluntuottajaa

Ehdotus

Esittelijä

 • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Hyväksytään terveys- ja sairaalapalveluiden palveluseteleiden arvot pysymään ennallaan edellä esitetyissä palveluissa, hyväksytään esitetyt muutokset vastaanottokäyntien palveluseteleiden arvoihin lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa sekä muutokset sääntökirjoihin.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, kuntoutuspalveluiden fysioterapeutti

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi