Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Toimien muuttaminen viroiksi

PRIDno-2021-1888

Valmistelija

 • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan päätöksen (26.11.2019) mukaisesti Porin perusturva on ottamassa käyttöön sosiaalihuollon Kanta-arkiston 27.4.2021. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sosiaalihuollossa syntyvät asiakasasiakirjat arkistoidaan Kanta-arkistoon käyttöönottopäivästä alkaen. Muutoksessa on kyse laajemminkin sosiaalihuollon toteuttamisesta ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimisesta lainsäädännön ja lainsäädäntöön pohjautuvien määräysten mukaisesti.

Yksi Kanta-arkiston käyttöönoton edellyttämistä merkittävistä muutoksista toiminnassa on sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen kirjaamisen siirtyminen potilastietojärjestelmästä (Lifecare) asiakastietojärjestelmään (SosiaaliEffica). Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteita ja Kanta-arkistointia ei ole mahdollista toteuttaa potilastietojärjestelmä Lifecaressa. Tämä muutos koskee psykososiaalisista palveluista seitsemää yksikköä ja iäkkäiden palveluiden palvelutarpeen arviointia, asiakkuuden suunnittelua ja palvelun järjestämistä (sosiaalipalvelupäätösten teko). Muutos lisää tehtävien sosiaalihuollon palvelupäätösten määrää huomattavasti kyseisissä palveluissa.

Sosiaalihuollon palveluprosessin vaiheista etenkin palvelutarpeen arviointi ja palvelun järjestäminen (päätökset sosiaalipalveluista) ovat selkeästi julkisen vallan käyttöä, jolloin päätöksen tekijän tulee olla virkasuhteessa.

Työikäisten palveluiden ja lapsiperhepalveluiden osalta sosiaaliohjaus on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jonka sisältö on määritelty laissa. Oikeus saada sosiaaliohjausta perustuu palvelutarpeen arvioinnissa todettuun sosiaalihuoltolain 11 §:ssä säädettyyn tuen tarpeeseen. Sosiaaliohjauksen järjestämisestä pitää tehdä sosiaalihuoltolain 45 §:n mukainen päätös. Päätöksen myöntämisen edellytysten arviointi edellyttää virkavastuuta, koska kysymyksessä on yksilön perustuslain 19 §:n nojalla turvattu oikeus riittävään sosiaalihuoltoon.

 

Perusturvan osalta on tarpeellista muuttaa seuraavat toimet viroiksi:

Iäkkäiden palvelut

 • kotihoidon palveluohjaajat (3kpl)

A-klinikka

 • sosiaaliterapeutti (1)
 • sairaanhoitajat (4)

Päihdekuntoutuksen laitospalvelut

 • sosiaaliohjaajat (3)
 • päihde ja perhetyöntekijä (1 )
 • sosiaalityöntekijä (1)

Liikkuva tuki

 • vastaava sairaanhoitaja (1 )

Taiteilijankoti

 • sosiaaliohjaajat (2)

Veturi

 • sosiaaliohjaajat (3)

Kuntouttava päivätoiminta

 • vastaava ohjaaja (1)
 • sosiaaliohjaajat (2)

Jopi

 • sosiaaliohjaaja (1)

Työikäisten palvelut

 • asumisneuvojat (2)
 • maahanmuuttotiimin sosiaaliohjaaja (1)

Lapsiperheiden palvelut:

 • Ankkuritiimin ohjaaja (1)

 

Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta henkilöstökustannuksiin eikä henkilötyövuosien määrään.

Siirrettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa muutokseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle että yllä olevat toimet muutetaan viroksi.

Päätös

Poistettiin esityslistalta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.