Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Toimitilat / kuntouttava työ- ja päivätoiminta

PRIDno-2021-1694

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Kuntouttava päivätoiminta Tinki on muuttanut Satakunnankadulta kosteusvaurion ja sisäilmaongelmien vuoksi väistötilaan Ulasoorinkadulle kaksi vuotta sitten. Tällöin oli tarkoitus olla tässä väistötilassa puoli vuotta, ja siirtyä sitten vuokrasopimukseen kirjatun mukaisesti Kauppaoppilaitokselle toimintaa varten peruskorjattuihin tiloihin, mutta tämä suunnitelma ei eri syistä johtuen toteutunutkaan. Nyt Tinkin väistötilassa on alusta alkaen ollut pieneläin- ja tuholaishaittojen lisäksi vakavia sisäilmaongelmia, joiden johdosta osa työntekijöistä ei pysty työskentelemään tilassa. Aluehallintovirasto on antanut työnantajalle 1.4.2021 kehotuksen selvittää ketkä työntekijät mahdollisesti voivat, ja millä edellytyksillä, jatkaa turvallisesti työskentelyä näissä työtiloissa siihen asti, että Tinki pääsee muuttamaan työterveysturvallisiin tiloihin. Aikaa vastauksen antamiseen on 30.4.2021 asti. Vastauksen laatiminen hoidetaan yhteistyössä sisäilmatyöryhmän ja teknisen toimialan kanssa.

Työtoimintayksikkö Jopi on toiminut vuokratiloissa Satakunnankadulla koko olemassaolonsa ajan. Jopin tiloja ei ole kunnostettu niissä ilmenneistä ja esiin nostetuista ongelmista huolimatta. Jopille on etsitty uusia tiloja muutaman vuoden ajan, mutta muutto terveisiin tiloihin ei ole useista yrityksistä huolimatta päässyt toteutumaan. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, osa työntekijöistä ei voinut olla enää lainkaan Jopin tiloissa. Myös asiakkaille tuli sisäilman epäpuhtauksista johtuvia ongelmia. Työterveyshuollon tarkastuksen (2/2021) mukaan ”Tiloissa on todettu kosteusvaurioita, joten tiloissa työskentelevillä on kohonnut riski astman kehittymiseen, mikäli vaurioita ei saada kattavasti ja tehokkaasti korjattua. Nykyisellään tiloissa on erityisen sairastumisen riski olemassa.”. Aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomukseen on kirjattu useita muitakin epäkohtia ja puutteita. Työterveystarkastuksen jälkeen vuokranantaja aloitti ulkoseinien korjauksen, jolloin näkyviin tuli rakenteissa oleva silmin havaittavaa mikrobikasvustoa ja märkyyttä. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja toi tarkastusraportissa esiin vakavan huolen sisäilmaston terveyshaitoista. Työnantajalle annettiin aikaa asioiden kuntoon saattamiseen 15.6.2021 asti.

Teknisen toimialan kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena päädyttiin siihen, että Porin kaupunki ei korjaa toisen omistajan toimitiloja, vaan turvataan työntekijöiden ja asiakkaiden terveys hankkimalla väistötila, kunnes löydetään pysyvä ratkaisu, jossa on otettu päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivä- ja työtoiminnan kokonaistilanne huomioon.

Perusturvan ja teknisen toimialan tilayksikön kesken käytyjen neuvottelujen tuloksena on päädytty tekemään toimitilakilpailutus, joka ratkaisee pitkään ongelmana olleen tilanteen ja estää henkilöstön ja asiakkaiden sairastumiselle altistamisen. Teknisen toimialan tilayksikkö teki maaliskuussa tilakyselyn Porin kaupungin konsernin kiinteistöyhtiöille toimitilan löytymisestä Jopille ja Tinkille. Tilakyselyssä konserniyhtiöiltä ei löytynyt tarkoitukseen tilaa. Nyt avoimen kilpailutuksen myötä saadaan Jopin ja Tinkin toiminnan kannalta välttämätön tila-asia asianmukaisesti vaatimukset täyttäviksi.

Kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan tarkoituksena on edistää ja mahdollistaa työikäisten asiakkaiden työelämään takaisin pääsyä ja samalla vähentää työttömien määrää Porissa. Lisäksi tuetaan ammattiopiskelun aloitusta ja kokonaisvaltaista kuntoutumista. Jopi on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, työttömille työnhakijoille (kuntouttavassa työtoiminnassa olevat) sekä työ- ja toimintakyvynarviointia tarvitseville asiakkaille. Tinkin pääasialliset asiakasryhmät ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, opiskelunsa keskeyttäneet ja työttömät työnhakijat. Samalla selvitetään, onko mahdollista saada matalan kynnyksen kohtaamispaikka Positiimi sijoitettua samoihin tiloihin. Positiimin toiminta edellyttää kaupungin keskustassa toimimista.

Yhteiset tilat mahdollistavat laaja-alaisemman asiakastyön. Asiakkaita on mahdollista ottaa hieman enemmän, jolloin kaupungin maksamat pitkäaikaistyöttömyyden sakkomaksut pienenevät. Asiakkaiden kuntoutuminen on tehokkaampaa, joten säästöjä tulee lisäksi muiden toimintojen (esim. Satapsykiatrian) kustannusten vähenemisen kautta. Toimintojen saaminen yhteen ja samaan tilaan mahdollistaa tilan tehokkaan käyttämisen, vähentää lyhytaikaisten sijaisten tarvetta, helpottaa esimiestyön toteutumista ja samalla lisää työhyvinvointia, vähentää työmatkaliikennettä, lisää työvoiman yhteiskäyttöä ja osaamisen parempaa hyödyntämistä, toimintaa kokonaisuudessaan on mahdollista kehittää, monipuolistaa ja tehostaa. Asiakkaiden saama palveluohjaus, kuntoutuminen ja työllistymisen tukeminen tehostuu ja monipuolistuu, sekä ns. yhden luukun periaate toimii asiakkaalle paremmin. Saman katon alta asiakas saa monen ammattiosaajan tuen.

Liitteenä on tarjousten tekemistä ohjaava tilatarveluettelo.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy kuntouttavan työ- ja päivätoiminnan tilatarveluettelon ja lähettää sen Teknisen toimialan tilayksikölle avoimen kilpailutuksen tilatarjouspyynnön pohjaksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan seuraavalla muutoksella:

Muutetaan Ulasoorinkatu Ulasoorintieksi.

Tiedoksi

Psykososiaalisten palveluiden päällikkö, Tekninen toimiala/tilayksikkö, Hankintapäällikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.