Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Vanhuspalveluiden kotihoidon asiakkaiden kauppapalvelun hankinta julkisena hankintana

PRIDno-2021-1863

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvalautakunta on kilpailuttanut (PETU 25.3.2021 § 86) vanhuspalveluiden kotihoidon kauppapalvelut. Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnan sopimuskausi on 24 kk. Optio sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana, kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus alkaa 1.6.2021. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja päätös ilmoitetaan hyvissä ajoin toimittajalle.

Mikäli optio otetaan käyttöön, sopimuksen ehdot pätevät sellaisenaan myös siihen.

Hankinta ei ylitä hankintalain 25 §:n kynnysarvoa (Hankintalaji: Sosiaali- ja terveyspalvelut (Hankintalain liite E). Hankintaa koskeva tarjouspyyntö (kansallinen hankintailmoitus) julkaistiin Hilmassa ja lisäksi Porin kaupungin hankintapalveluiden Tarjouspalvelu.fi/pori –portaalissa. Tarjoukset oli toimitettava viimeistään 15.4.2021 klo 12.00 ja lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi–toimittajaportaalista. Hankintamenettely oli avoin. Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Tarjouspyynnön hankinnan kohteet kriteerit –kohdan mukaisesti kauppapalvelunhinnasta oli mahdollisuus antaa tarjoukset kahdessa eri kohderyhmässä, jotka olivat kokonaistarjous ja osatarjous (kolme eri aluetta) siten, että tarjoaja sai tarjota hinnat joko molempiin tai halutessaan vain toiseen kohderyhmään. Tarjouspyynnön mukaan palveluntuottajaksi/palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt tarjoaja/tarjoajat sen mukaan kumpi tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyistä kohderyhmistä on tilaajalle edullisempi. Toisin sanoen kokonaistarjous, jolloin valitaan 1 toimittaja tai osatarjous, jolloin aluekohtaisesti valitaan (alueet pohjoinen, itä ja länsi) 1 toimittaja.

Määräaikaan mennessä tarjous saatiin yhdeltä tarjoajalta. Tarjouspyynnön kohderyhmään ”kokonaistarjous” tarjouksen jätti Porin Efox Oy. Saatu tarjous täytti tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset sekä tarjouspyynnön palvelukuvauksen mukaiset vaatimukset.

Päätöksen asiassa tekee Porin kaupungin perusturvalautakunta. Esitetään, että Efox Oy:n tarjous hyväksytään kauppapalvelun tuottajaksi.

Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Tarjouspyyntö, saapunut tarjous ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Valitaan kotihoidon asiakkaiden kauppapalvelun palveluntuottajaksi tarjouspyynnön ja vaaditut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävä Porin Efox Oy:n tarjous.

Mahdollinen option käyttöönotto tuodaan päätettäväksi erikseen. Todetaan, että kirjallinen sopimus valitun palveluntuottajan kanssa tehdään hankintapäätöksen jälkeen ja hankintasopimus syntyy vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Sopimusluonnokseen voidaan tehdä pieniä muutoksia ja sen jälkeen valtuutetaan perusturvajohtaja ja lakimies allekirjoittamaan hankintasopimus.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Efox Oy, Hankintapalvelut, vanhuspalvelut/perusturva

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Hankintaoikaisuohje ja oikaisuvaatimusohje

I Hankintaoikaisu

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

TIEDOKSIANTO

Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

TAI

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 18 §:n mukaisesti todisteellisesti tiedoksi ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan antaa hänelle sähköisesti tiedoksi.

Päätös on saatu tiedoksi, kun asiakirja on noudettu palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksianto muulla tavalla

Hankintapäätös on annettu tiedoksi hankintayksikön päättämällä tavalla.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
kirjaamo@pori.fi

käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.

 

II Oikaisuvaatimusohje

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi