Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Vanhuspalveluiden palvelualueen nimikkeen muuttaminen Iäkkäiden palveluksi sekä virka-ja työsopimussuhteisten työntekijöiden nimikemuutokset

PRIDno-2021-1743

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Esitetään vanhuspalvelualuuen nimikkeen  muutos iäkkäiden palvelualueeksi.

Muutos perustuu lainsäädännön ja yleiskielen muutoksiin. Palvelualue koostuu neljästä vastuualueesta ennaltaehkäisevät palvelut, asiakasohjaus, kotihoito ja asumispalvelut. Myös talousarviorakenteessa vanhuspalveluiden nimike on muutettu iäkkäiden palvelualueeksi.

Muutos koskee myös nimikkeiden muutosta. Tulevaisuudessa nimikkeet olisi iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, iäkkäiden palveluiden päällikkö, iäkkäiden palveluiden esimies.  

Uusi palvelualueen nimi on Iäkkäiden palvelut.

Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen, työaikaan eikä kelpoisuusehtoihin.

Uudet nimikkeet otetaan käyttöön 1.6.2021 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää muuttaa vanhuspalveluiden palvelualueen nimeksi Iäkkäiden palvelualue ja samalla muuttaa nimikkeet  iäkkäiden palveluiden palvelujohtajaksi, iäkkäiden palveluiden päälliköksi, iäkkäiden palveluiden esimieheksi. Uudet nimikkeet otetaan käyttöön 1.6.2021 alkaen.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Vanhuspalvelut/perusturva

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi