Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Virkavaali, mobiililääkäri 53041011

PRIDno-2021-1844

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluissa, Akuutti kotikeskuksessa on ollut haettavana mobiililääkärin virka, 82889005. Hakuaika päättyi 12.4.2021, johon mennessä virkaan tuli 1 hakemus. Hakija täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakijayhteenveto oheismateriaalina. Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus tai joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä.

Akuutti kotikeskuksen ylilääkäri Katriina Lähteenmäki on haastatellut 19.4.2021 hakijan, Eila Juvosen ja esittää häntä koulutuksen, pätevyyden, työkokemuksen perusteella valittavaksi mobiililääkärin virkaan 82889005.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Valitaan Eila Juvonen toistaiseksi voimassa olevaan mobiililääkärin virkaan 82889005. Viran kustannuspaikka on 14120762, (Akuutit kotiin annettavat palvelut). Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen: 6102,52 €/kk, hinnoittelu L1TK5200.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Lääkärintodistuksen puuttuessa vaali on ehdollinen.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Sarastia, Kuntarekry/rekry@pori.fi, henkilöstösuunnittelija/perusturva, hakija

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi