Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Virkavaali, palveluohjaaja, vanhuspalvelut

PRIDno-2021-1742

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi palveluohjaajan viran nro 37912018 ensimmäisenä sijoituspaikkana vanhuspalvelut. Hakuaika päättyi 31.3.2021 kello 15.00, johon mennessä hakemuksia tuli 24, joista kelpoisuusehdot täyttäviä oli  21.

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Palveluohjaajan KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS050  tehtäväkohtainen palkka on 2451,59 €/kk. Työaika on toimistotyöaika 36,25h/vk.

Vanhuspalveluiden päälliköt  Pirjo Mäkilä ja Katriina Virtanen ovat haastatelleet hakijat nro 3, 6, 9, 19, 22 ja 23.

Haastattelijat esittävät, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella palveluohjaajan virkaan valitaan geronomi Pipsa Tall. Varalle ehdotetaan valittavaksi geronomi, fysioterapeutti Eeva Harju.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää valita palveluohjaajan virkaan nro 37912018 geronomi Pipsa Tallin  ja varalle geronomi, fysioterapeutti Eeva Harjun. 

Palveluohjaajan KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS050  tehtäväkohtainen palkka on 2451,59 €/kk. Työaika on toimistotyöaika 36,25h/vk

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

HR -yksikkö/ Rekry, hakijat, valittu henkilö, Vanhuspalvelut/Perusturva, Sarastia Oy, Henkilöstöasiantuntija/Perusturva

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi