Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Virkavaali, perheneuvojan virka, Lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2021-1803

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi perheneuvojan  viran nro 72175001 ensimmäisenä sijoituspaikkana lapsiperheiden palvelut. Hakuaika päättyi 12.4.2021 kello 15.00, johon mennessä hakemuksia tuli 6, joista kelpoisuusehdot täyttäviä oli 2.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai vastaava riittävän pituinen lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antava erikoistumiskoulutus (esim. uusperheneuvoja) tai Valviran hyväksymä erityistason perheterapiakoulutus.

 Perheneuvojan  KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS04A  tehtäväkohtainen palkka on 3 608,80 €/kk. Työaika on 37,75 h/vko (KVTES liite 18)

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja lapsiperheiden palveluiden päällikkö Maija Löytökorpi haastattelivat hakijat nro 3 ja 6.

Haastattelijat esittävät, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella perheneuvojan virkaan valitaan Laura Viertola.

Varalle esitetään valittavaksi Salla Nyholm.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää valita perheneuvojan virkaan nro 72175001 Laura Viertolan ja varalle Salla Nyholmin.

Perheneuvojan  KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS04A  tehtäväkohtainen palkka on 3 608,80 €/kk. Työaika on 37,75 h/vko (KVTES liite 18)

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

HR -yksikkö/ Rekry, hakijat, valittu henkilö, Lapsiperheiden palvelut/Perusturva, Sarastia Oy, Henkilöstöasiantuntija/Perusturva

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi