Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Virkavaali, sosiaalityöntekijän valinta, aikuissosiaalityö

PRIDno-2021-1833

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi sosiaalityöntekijän viran nro 48390031 ensimmäisenä sijoituspaikkana aikuissosiaalityö, sosiaali- ja perhepalvelut. Virka tuli avoimeksi vuoden 2020 loppu syksyllä sosiaalityöntekijän irtisanoutuessa virastaan.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Työaika on 38,25 t/vko.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun työntekijän on toimitettava terveydentilastaan hyväksytty lääkärintodistus sekä laissa (504/2002) edellytetty rikosrekisteriote.

Sosiaalityöntekijän virkaan tuli ensimmäisellä hakukierroksella kaksi hakijaa, jotka täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijoista toinen veti hakemuksensa pois jo ennen haastattelukierrosta ja toinen hakija haastattelun jälkeen. Toisella hakukierroksella tuli kaksi hakijaa, joista toinen täytti kelpoisuusvaatimukset, mutta hakijalta ei löytynyt tehtäväkohtaista osaamista tai kokemusta. Molemmat hakijat haastateltiin 14.4.2021. Haastattelijoina oli aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen ja sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää, että sosiaalityöntekijän virka jätetään toistaiseksi täyttämättä  koska kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli vain yksi.  Virka julistetaan uudelleen haettavaksi täyttöluvan voimassa olon aikana ja kaikkien hakijoiden tulee toimittaa uudet hakemukset.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

HR / Rekry, Perusturvan henkilöstöpalvelut, hakijat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.