Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Virkavaali, vastaavan ohjaajan virka, lastensuojelulaitos Karhunsyli

PRIDno-2021-1846

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi vastaavan ohjaajan viran ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu, lastensuojelulaitos Karhunsyli.

Hakuaika päättyi 19.4.2021.  Hakemuksia tuli 8.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sosionomi (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) sekä riittävä johtamistaito.

Hakijat nro 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakija nro 7 on ilmoittanut sähköpostilla 19.4.2021 vetävänsä hakemuksensa pois.

Vastaavan ohjaajan työaika on 38,75 h/vko ja palkka 2979,72 €/kk.

Sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Mari Levonen, lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa ja johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta haastattelevat hakijat nro 2, 3 ja 6.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Päätösehdotus valittavasta tuodaan lautakunnan kokoukseen 29.4.2021.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6§: 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietojen antaja: Johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta p. 044 701 6120

Päätös

Pykälätekstiin seuraava muutos: Haastateltiin myös hakija nro 1.

Perusturvalautakunta päättää valita vastaavan ohjaajan virkaan sosionomi  AMK Annika Sorvarin ja varalle sosionomi AMK Jussi Kuusiniemen, ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu, Lastensuojelulaitos Karhunsyli.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6§: 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Tiedoksi

Hakijat, lastensuojelutoimisto, HR / Rekry, Perusturva henkilöstöpalvelut

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi