Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Yksityisten palveluntuottajien suojainten kompensaatio

PRIDno-2021-241

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 28.1.2021 § 7 (PRIDno-2021-241) päättänyt yksityisten palveluntuottajien suojainkustannusten kompensaatiosta ajalla 1.4.-31.12.2020 liittyen CODIV19 –epidemian torjuntaan. Päätöksessä on otettu huomioon Sosiaali- ja terveysministeriön antama suositus (Kuntainfo 19/2020) sekä Huoltovarmuuskeskukselta saadut ja yksityisille palveluntuottajille maksutta jaetut suojaimet.

Vamlas (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr.) on lähettänyt laskun 31.12.2020, joka koskee asumispalveluiden suojavarusteita vuoden 2020 osalta. Laskusta on lähetty sähköpostilla muistutus lautakunnan päätöksestä 18.3.2021. Sähköpostissa on ollut pyyntö peruuttaa heidän lähettämänsä lasku ja käyttää perusturvalautakunnan päättämää suojainkustannusten kompensaatio laskentakaavaa. Sähköpostin liitteenä on ollut lautakunnan päätös ja laskentakaava excel muodossa.

Vamlas (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr.) on lähettänyt sähköpostilla 6.4.2021 oikaisuvaatimuksen koskien edellä kerrottua Porin perusturvalautakunnan 28.1.2021 pidetyn kokouksen päätöstä §:ssä 7.

Vamlas (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr.) on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että Porin perusturvalautakunta maksaa alkuperäisen laskun kuten se on esitetty. Perusteluina tähän ovat:

STM on esittänyt, että asioista sovitaan ja neuvotellaan paikallisesti. Yksipuoleinen ilmoitus korvausten määrästä ei mielestämme vastaa neuvottelua. STM ja Kuntaliitto ovat todenneet, että kunnan vastuulla on se, että palveluntuottajalla on asianmukaiset välineet. Myöskään JYSE 2014:ssa ei ole pandemiaa kuvaavaa tilannetta, mikä sekin osaltaan viittaa siihen, että neuvottelu olisi ensisijainen tie edetä. Kunnat saavat valtiolta avustusta koronan aiheuttamiin kustannuksiin ja siten ovat korvausvelvollisia myös korvaavaan ne yksityisille palveluntarjoajille. (Hallituksen vahvistus 16.9.2020)

Kuntaliitto on myös todennut ja suosittanut näiden korvaamista erillislaskutuksena, minkä VAMLAS on tehnytkin.

Vamlasin laskutus perustuu todellisiin kustannuksiin, jotka on kirjanpidosta todennettu. Laskelmassa esitetyt maksuperusteet eivät vastaa pienen 24/7 asumispalveluyksikön toimintaa mitenkään. Esimerkikisi hankintahinnat ovat kunnille suurhankkijoina edullisemmat kuin pienille yksiköille, jotka eivät saa määräalennuksia samassa mittakaavassa kuin kunnat. Samoin 4 maskia / päivä on täysin alimitoitettu asukasta kohden, kun hoitokäyntejä saattaa olla useita / päivässä vaihdellen kestoltaan minuuttien käynnin ja pidempien käyntien välillä. Jokaiselle käynnille on varattava uusi puhdas maski, jotta asukkaan turvallisuus ei vaarannu.

Kuluihimme perustuva lasku 1609,40 on huomattavasti enemmän, kuin laskurinne mukaan tulokseksi saatava 260 €.

Toivon että Pori, kuten monet muutkin kunnat voisivat omalta osaltaan maksaa lähettämämme maksun ja näin ollen taata laadukkaan palveluntarjonnan myös pienessä yksikössä, joka omalta osaltaan mahdollistaa vammaisen opiskelun muualla kuin kotipaikkakunnallaan.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 17.12.2020 antamassaan Kuntainfossa suositellut kuntien kompensoivan yrityksille ylimääräiset ja kohtuulliset aineista ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset. Kunnille ei ole annettu Kuntainfossa tai muuallakaan tarkkaa ohjetta tai laskentakaavaa. Kuntainfossa todetaan, että kuntien tulee arvioida korvausten suuruus. Vamlaksen lasku kohdistuu koko vuoteen 2020 ja CODIV19 –epidemia alkoi vasta keväällä 2020. Lisäksi perusteluissa tuodaan esille, että kulut ovat otettu kirjanpidosta. Laskussa tai perusteluissa ei tuoda esille, että onko kirjanpidon kuluista huomioitu suojavarusteiden käyttö normaalitilanteessa. Lisäksi Vamlaksen esittämä vaatimus on 519 % suurempi kuin lautakunnan päättämän laskentakaavan mukaan laskettu kompensaatio.

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaista harkintavaltaa käyttäen Porin perusturvalautakunta on päätynyt käyttämään selkeää laskentakaavaa, joka huomioi palveluntuottajille aiheutuneet kohtuulliset kustannukset kasvomaskien ja suojakäsineiden lisääntyneestä käytöstä välittömässä hoitotyössä. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty, että perusturvalautakunnan päätös olisi tehty virheellisessä järjestyksessä, lautakunta olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi kuntalain tarkoittamalla tavalla lainvastainen. Laillisuusperusteita oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta katsoo, että Vamlas (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr.)  ei ole esittänyt sellaisia perusteita, jotka antaisivat aihetta muuttaa 28.1.2021 § 7 tehtyä päätöstä. Näin ollen perusturvalautakunta hylkää Vamlas (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr.) oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Vamlas (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr.) 

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet