Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Etäpsykiatriapalvelun optiovuoden käyttäminen

PRIDno-2019-4532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan yhteistoiminta-alue psykososiaalisten palveluiden kilpailuttaman videovälitteisen psykiatripalvelun sopimuskausi päättyy 31.12.2019 ja palvelu pitää kilpailuttaa uudelleen. Kilpailutettava aika on 2020-2021 + yksi optiovuosi.

Tarjouspyynnössä mukana olevat yksiköt, joihin etäpsykiatriaa tarvitaan, ovat psykososiaalisten palvelujen asumisyksiköt Veturi (tehostettua palveluasumista) ja Taiteilijankoti (tuettua asumista), työtoimintayksikkö Jopi, kuntouttava päivätoiminta Tinki ja Aikuisten vastaanotto.  Myös jalkautuva tuki Liitu voi käyttää Taiteilijankodin aikaa konsultaatioihin. Lisäksi palveluntuottajaa edellytettiin varaamaan perusturvan ko. yksikön työntekijöitä varten puhelinaikaa, joka voi olla esimerkiksi 2 x ½ h/vko. Kaikkiaan konsultaatioihin menee noin 2 työpäivää/viikko. Tarjouspyyntö on liitteenä.

Valintaperusteena on perusvaatimusten täyttymisen lisäksi kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa palvelun laadun painoarvo on 50 % ja palvelun hinnan painoarvo on 50 %. Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin psykiatrin tuntihinta (€/h) saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: maksimipisteet * halvin tarjottu hinta / ko. tarjouksen hinta). Laatutekijöitä arvioitaessa kunkin kohdan painoarvo on ilmaistu asianomaisissa kohdissa, joihin tarjoajan tuli antaa lyhyt selvitys. Laadun arviointikriteerit ovat seuraavat:

1. Kokemusta asumispalveluissa lääkärinä toimimisesta vähintään kaksi vuotta. 5 %

2. Tarjoajan esittämät referenssit (osoitettu kokemus ) asumispalveluissa toimimisesta. 10 %

3. Tarjoajan esittämät referenssit (osoitettu kokemus ) työ-/päivätoiminnassa toimimisesta. 5 %

4. Tarjoajan esittämät referenssit (osoitettu kokemus ) työ-/toimintakyvyn arvioinnissa. 10 %

5. Tarjoajan esittämä neuropsykiatrinen erityisosaaminen. 10 %

6. Tarjoajan ehdotus psykiatrin puhelinajan järjestämisestä. 10 %

Tarjouspyyntö, perusvaatimukset ja sopimusluonnos ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä etäpsykiatriapalvelun kilpailutuksen tarjouspyynnön ja sen liitteiden esittämällä tavalla siten, että sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2021 ja yksi optiovuosi. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja perusturvan lakimiehen tekemään tarvittavat tekniset korjaukset tarjouspyyntöön perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Matti Järvinen, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, m.jarvinen@porinperusturva.fi
Heidi Luotolahti-Pitkäranta, vs. terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, heidi.luotolahti-pitkaranta@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan yhteistoiminta-alue psykososiaalisten palveluiden kilpailuttaman videovälitteisen psykiatripalvelun sopimuskausi päättyy 31.12.2019 ja palvelu on nyt kilpailutettu uudelleen. Kilpailutettava aika on 2020-2021.

Tarjouspyynnössä mukana olevat yksiköt, joihin etäpsykiatriaa tarvitaan, ovat psykososiaalisten palvelujen asumisyksiköt Veturi (tehostettua palveluasumista) ja Taiteilijankoti (tuettua asumista), työtoimintayksikkö Jopi, kuntouttava päivätoiminta Tinki ja Aikuisten vastaanotto.  Myös jalkautuva tuki Liitu voi käyttää Taiteilijankodin aikaa konsultaatioihin. Lisäksi palveluntuottajaa edellytettiin varaamaan perusturvan ko. yksikön työntekijöitä varten puhelinaikaa, joka voi olla esimerkiksi 2*½h/vko. Kaikkiaan konsultaatioihin menee noin 2 työpäivää/viikko.

Kilpailutus on toteutettu Porin kaupungin hankintapalvelujen sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta. Kilpailutus on ollut valtakunnallisessa pienhankintaportaalissa avoimesti auki kaikille.

Määräaikaan 30.10.2019 mennessä tarjouksen jättivät Coronaria Erikoissairaanhoito Oy ja Terveystalon Julkiset palvelut Oy.

Valintaperusteena on perusvaatimusten täyttymisen lisäksi kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa palvelun laadun painoarvo on 50 % ja palvelun hinnan painoarvo on 50 %. Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin psykiatrin tuntihinta (€/h) saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: maksimipisteet * halvin tarjottu hinta / ko. tarjouksen hinta). Laatutekijöitä arvioitaessa kunkin kohdan painoarvo on ilmaistu asianomaisissa kohdissa, joihin tarjoajan tuli antaa lyhyt selvitys. Laadun arviointikriteerit ovat seuraavat:

1. Kokemusta asumispalveluissa lääkärinä toimimisesta vähintään kaksi vuotta. 5 %

2. Tarjoajan esittämät referenssit (osoitettu kokemus) asumispalveluissa toimimisesta. 10 %

3. Tarjoajan esittämät referenssit (osoitettu kokemus) työ-/päivätoiminnassa toimimisesta. 5 %

4. Tarjoajan esittämät referenssit (osoitettu kokemus) työ-/toimintakyvyn arvioinnissa. 10 %

5. Tarjoajan esittämä neuropsykiatrinen erityisosaaminen. 10 %

6. Tarjoajan ehdotus psykiatrin puhelinajan järjestämisestä. 10 %

Määräaikaan 30.10.2019 mennessä tarjouksen jättivät Coronaria Erikoissairaanhoito Oy ja Terveystalon Julkiset palvelut Oy.

Tarjoukset täyttivät vaaditut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Vertailutaulukko on liitteenä.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa tarjousten järjestys muodostuu laskemalla laatutekijöiden pisteet ja hintapisteet yhteen. Paremmuusjärjestys on seuraava:

  1. Terveystalon Julkiset palvelut Oy
  2. Coronaria Erikoissairaanhoito Oy

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Valitaan psykososiaalisten palveluiden etäpsykiatriapalvelun tuottajaksi kilpailutuksen perusteella vuosiksi 2020-2021 Terveystalon Julkiset palvelut Oy.

Päätös

Päätös esityksen mukaan

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva on kilpailuttanut etäpsykiatripalvelun vuosiksi 2020-2021. Kilpailutuksen voitti Terveystalon Julkiset palvelut Oy.

Kilpailutuksessa oli mahdollisuus option käyttämiseen vuodelle 2022. Etäpsykiatrin keskeinen tehtävä on ollut Porin perusturvan omien asumispalveluiden asiakkaiden psykiatripalvelujen toteuttaminen. Tällä tavalla on saatu toteutettua nopealla aikataululla mahdolliset lääkemuutokset, lausunnot ym. psykiatrille kuuluvat tehtävät. Näin on myös saatu vähennettyä paikallisen erikoissairaanhoidon kuormittumista.

Terveystalo on halukas option käyttämiseen voimassa olevan sopimuksen ehdoin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta käyttää optiomahdollisuuden etäpsykiatrin palveluista psykososiaalisiin palveluihin vuodelle 2022 voimassa olevan sopimuksen ehdoin. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Terveystalon Julkiset palvelut Oy, psykososiaalisten palveluiden päällikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Hankintaoikaisuohje ja oikaisuvaatimusohje

I Hankintaoikaisu

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

TIEDOKSIANTO

Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

TAI

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 18 §:n mukaisesti todisteellisesti tiedoksi ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan antaa hänelle sähköisesti tiedoksi.

Päätös on saatu tiedoksi, kun asiakirja on noudettu palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksianto muulla tavalla

Hankintapäätös on annettu tiedoksi hankintayksikön päättämällä tavalla.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
kirjaamo@pori.fi

käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.

 

II Oikaisuvaatimusohje

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi