Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Hinnankorotusesitys, Aspa Palvelut Oy tuettu asuminen

PRIDno-2021-4366

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Aspa Palvelut Oy on tehnyt 31.8.2021 esityksen 1,0 % hinnankorotuksesta puitesopimukseen perustuvaan tuettuun asumiseen 1.1.2022 alkaen. Tuetun asumisen hinta on puitesopimuksen mukaan nyt 37 €/vrk. Korotus perustuu yleiseen kustannuskehitykseen, jota on tarkasteltu kuluttajahintaindeksin ja ansiotaso indeksin uusimpien saatavilla olevien tietojen perusteella. Tilastokeskuksen laskema hintojen vuosimuutos oli maaliskuussa 1,3 prosenttia.

Puitesopimuksen mukaan hinnan korottaminen on tässä kohtaa mahdollista, kun esitys hinnan muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti tilaajalle vähintään kolme kalenterikuukautta ennen aiottua hinnanmuutosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Korotetaan Aspa Palvelut Oy:n tuetun asumisen hintaa 1,0 % perustuen yleisen kustannuskehityksen nousuun. Uusi hinta 1.1.2022 alkaen on 37,37 €/vrk.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aspa Palvelut Oy, psykososiaalisten palveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi