Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Hinnankorotusesitys Kuurojen palvelusäätiö sr

PRIDno-2021-3558

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kuurojen Palvelusäätiö sr on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 4.8.2021 päivätyn kirjeen palveluhintojen korottamisesta 1.1.2022 alkaen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti palkkoihin tuli yleiskorotus 1.7.2021 ja palkkaryhmien vähimmäistasoihin tulee 1.9.2021 alkaen. Henkilöstökustannusten kasvun perusteella ehdotamme vuodelle 2022 1,5 % hinnankorotusta palvelumaksuihin.

Kuurojen Palvelusäätiö Palvelukeskus Sampolassa palveluasumisen hinta on ollut 81,00 €/vrk/hlö ja työtoiminta 67,43 €/vrk/hlö, Palvelukeskus Salmelassa palveluasumisen hinta on ollut 128,99 €/vrk/hlö ja Palvelukeskus Åvikin palveluasumisen hinta on ollut 122,10 €/vrk/hlö ja ateriat 16,16 €/vrk/hlö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Kuurojen Palvelusäätiö sr:n 1,5 %:n hinnankorotuksen 1.1.2022 alkaen. Korotuksen jälkeen Palvelukeskus Sampolan palveluasumisen hinta on 82,22 €/vrk/hlö ja työtoiminnan hinta on 68,44 €/vrk/hlö, Palvelukeskus Salmelan palveluasumisen hinta on 130,92 €/vrk/hlö ja Palvelukeskus Åvikin palveluasumisen hinta on 123,93 €/vrk/hlö ja ateriat 16,40 €/vrk/hlö.

Hinnankorotus koskee vain suorahankintaa. Palvelusetelillä tai mahdollisesti kilpailutuksen jälkeinen hinta on perusturvalautakunnan päätöksen mukainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

jouni.riihimaki@kpsaatio.fi, perusturvan laskutus ja vammaispalvelut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi